Uzmanlık Alanları - Eski

Communication Systems
Specilization Required Courses: 
EE 473
Sayısal Sinyal İşlemeye Giriş
Credits: 
3
Örnekleme ve nicemleme yöntemleri. Doğrusal ötelemeyle değişimsiz sistemler, kararlılık ve nedensellik. İki boyutlu sistemler ve diziler. Akış diyagramları, sayısal süzgeç tasarım teknikleri, sonlu ve sonsuz dürtü tepkili süzgeçler. Ayrık Fourier Dönüşümü (DFT) ve Hızlı Fourier Dönüşümü (FFT) hesaplama yöntemleri. Sınırlı bellek etkileri. Güç izgesi kestirimi. Ayrık zamanlı rasgele sinyaller ve sistemler.
Prerequisite: 
EE 271 ve EE 272
EE 477
Sayısal İletişime Giriş
Credits: 
4
Rasgele süreçler. Analog iletişimde gürültü çözümlemesi. Toplanır beyaz gürültülü kanallarda veri iletimi, kiplenimli veri iletimi, denkleştirme. En iyi alıcı tasarımı, taşıyıcı/darbe eşzamanlaması. İkili ve m katlı iletimde hata olasılığı.Taşıyıcılı kiplenim: Genlik Kiplenimi (AM), Faz Kiplenimi (PM), Frekans Kiplenimi (FM), Dördün Genlik Kiplenimi (QAM) yöntemlerinin başarımları. Entropi, niceleme ve hız bozulma ilişkisi, bilişim kaynakları, kanal sığası ve kodlama.
Prerequisite: 
EE 371 ve EE 372
EE 479
İletişim Laboratuvarı
Credits: 
1
Yazılım paketlerini kullanarak bellibaşlı işaret işleme tekniklerinin gösterimi. Çeşitli analog ve sayısal modülasyon teknikleri.
Prerequisite: 
EE 374, concurrent with 477
Specilization Elective Courses: 
EE 433
İletişim Elektroniği
Credits: 
3
Telsiz iletişim sistemlerine giriş. Smith diyagramı kullanarak empedans uyumlandırma teknikleri. Yüksek frekans sistem ve kuvvetlendiricilerde gürültü ve bozulma. S-parametreleri kullanarak RF kuvvetlendirici çözümleme ve tasarımı. Yüksek frekans karıştırıcı ve salınıcılar. Faz kenetlemeli döngüler ve frekans sentezleyiciler. Kipleyici ve kip çözücü tasarımı.
EE 460
Uzaktan Algılamaya Giriş
Credits: 
3
Uzaktan algılamanın fiziksel esasları. Doğal olayların radyasyon özellikleri. Algılayıcılar (sensörler) ve platformlar. Veri yorumlama ve işleme. Tarım bitkileri ve arazi kullanım uygulamaları. Problemler ve araştırmalar.
Prerequisite: 
Consent of the instructor
EE 463
Kablosuz İletişim için Anten Teorisi ve Tasarımı
Credits: 
3
Anten özellikleri ve ölçümü. Anten dizileri. Dipol antenler. Dipol elemanlar ve diziler için radyasyon modeli, giriş empedansı self ve karşılıklı empedans. Diyafram antenleri. Basılı antenler. Alan denklik ilkesi. Kasıtsız radyasyon ve kuplaj. Antenler için balunlar. Elektrik ve manyetik akım kaynakları için uzak alan radyasyon modelleri. Yansıma, kırınım.
Prerequisite: 
EE 363
EE 470
Mobil İletişim
Credits: 
3
Kırsal mobil iletişimde VHF ve UHF bantları. Kanalların özellikleri: yavaş ve hızlı sönümlenen kanallar, frekans seçicilik, gecikme varyansı, koherans bant genişliği. Sinyalin tam sönümlenme olasılığı. İşaret karışması ve karışmaya karşı önlemler. Frekans kontrolü. Karasal iletimde çeşitleme teknikleri. Ağa giren trafik yere göre değişimi. Ağ hesapları ve iletişim kapasitesi. Spektrumun verimli kullanımı.
Prerequisite: 
EE 371 ve EE 372
EE 474
Optik Fiber İletişimine Giriş
Credits: 
3
Optik fiber dalga kılavuzları. Optik fiberler üzerinden iletimin özelikleri. Optik fiberler, kablolar ve bağlantılar. Optik fiber ölçümleri. Optik kaynaklar: Lazer, LED. Optik algılayıcılar. Alıcı taraftaki gürültünün önemi. Optik fiber sistemleri.
Prerequisite: 
EE 373
EE 475
İmge İşlemeye Giriş
Credits: 
3
Sayısal imgeler. İmgelerinin nicemlenmesi ve örmeklenmesi. Renkli imgeler, stereo ve video imgeler. İmgeler üzerinde aritmetik işlemler, gri seviye işlemleri, uzaklık ölçümleri. İmge dönüşümleri. Doğrusal ve doğrusal olmayan süzgeçleme. İmge pekiştirme ve imge onarımı; bozucu etkilerin modellenmesi ve ters sügeçlemeİmge bölütlendirme. İmgelerin gösterimi ve betimlenmesi teknikleri.
Prerequisite: 
EE 271 ve EE 272
EE 478
Bilişim Kuramına Giriş
Credits: 
3
Bilgi içeriği, koşullu, ortak ve karşılıklı entropi. İkili simetrik kanallar; bellekli ve belleksiz kanallar. Kaynak kodlama algoritmaları ve hız-bozunumu sınırları. Kanal sığası ve Shannon kanunu. Blok kodlar, çevrimsel kodlar, katlamalı kodlar.
EE 541
Bilgisayar İletişim Ağları I
Credits: 
3
Bilgisayar ağları ve iletişimine giriş. Çeşitli ortamlar üzerinden sayısal bilginin biçimlendirilmesi ve iletimi; Open Systems Interconnection referans modeli; Veri bağlantı katmanının işlevleri ve özellikleri; Veri bağlantı katmanı protokolleri; Ağ ve ağlararası iletişimin ilkeleri; Internet yönlendirmesi, sıkışıklık denetimi ve işleyişi. Yerel alan ağları: Topolojiler, çekişme altında ortam erişimi, kuyruklama ilkeleri, başarım değerlendirilmesi.
EE 542
Bilgisayar İletişim Ağları II
Credits: 
3
İleri düzeyde veri anahtarlama ve veri taşıma kavramları Eşzamansız Aktarim Kipi (ATM) ilkeleri. Optik ağ kurulumu. Yüksek hızda anahtarlama. Bilgisayar iletişim ağlarında kuyruklar kuramı ve gecikme modelleri, başarım sorunsalı. Sunuş katmanına giriş. Uygulama protokolları: mesaj kotarma sistemleri, veritabanı uygulamaları, ağ yönetimi, çoğulortam ve örün
EE 544
Sayısal Kablosuz İletişim
Credits: 
3
Kablosuz iletişim kanallarının karakterizasyonu ve hem gürültü hem de sonlu bant genişliği kısıtlamaları altında modülasyon yöntemleri. Solunum koşullarında kablosuz haberleşme sistemlerinin tasarımı ve analizi. Kablosuz kanal kapasitesi. Çeşitlilik sistemleri Girişim kanalları ve eşitleme. Çok kanallı ve çok kanallı sistemler. Yayılı spektrum teknikleri ve çok kullanıcılı iletişim.
EE 571
Bayes Temelli İşaret İşleme
Credits: 
3
Bayes kuramı ve Bayesçi kestirim. Belirlenimci, olasılıksal ve ardışık yordama teknikleri. Toplu ve ardışık Bayesçi kestirimler. Örnekleme yöntemleri ve benzetime dayalı Bayes teknikleri. Bayesçi işaret işleme için durum uzay modelleri. Bayes temelli kestirimde klasik yaklaşımlar, doğrusal en iyi süzgeçler: Kalman süzgeci ve yaygınlaştırılmış Kalman süzgeci. Unscented dönüşümü, unscented Kalman süzgeci ve Gauss toplamı süzgeci ile Bayesçi kestirim. Parçacık süzgeçleri, öneme göre örnekleme, önem fonksiyonunun seçimi, yeniden örnekleme ve parçacık süzgeçli Bayesçi kestirim. Bayes temelli birleşik durum/parametre kestirimi, parçacık süzgeçleri için Cramer-Rao sınırı.
EE 573
Örüntü Tanıma
Credits: 
3
Öğrenme ve istatistiksel karar kuramına genel bakış. Model çıkarımı ve parametre kestirimi. Bağlanım ve sınıflandırmada doğrusal modeller. Çekirdek yöntemleri. Parametresiz yöntemler. Model değerlendirme ve seçimi. Topluluk yöntemleri. Eğitmensiz öğrenme.
EE 574
İmge Çözümlemesi
Credits: 
3
İmge uzayları. Değişimsel eniyileme, degişimsel imge işleme: onarım ve gürültü süzme. Eğriler: gösterimleri, tanımları ve evrimleri. Merkez eksen dönüşümü. Yüzeyler: gösterimleri, tanımları ve evrimleri. Arayüz yayılım teknikleri. İstatistiksel imge analizi: Ana bileşen çözümlemesi (PCA), Bağımsız bileşen çözümlemesi (ICA).
EE 575
Ağ Güvenliği ve Kriptografi
Credits: 
3
Kimlik doğrulama uygulamaları ve kimlik doğrulama işlevleri. Uygulama düzeyi kimlik doğrulama ve sayısal imzalar. Kerberos, X.509, dizin kimlik doğrulama servisi. Elektronik posta güvenliği. Pretty Good Privacy (PGP), S/MIME planları. IP güvenliğine (IPSEC) genel bakış. IP güvenliği mimarisi, Kimlik doğrulama ve anahtar yönetimi. Örün güvenliğinin genel gereksinimleri. Oturum ve Taşıma katmanı güvenliği. Sistem güvenliği ilkeleri. İzinsiz kullanıcılar, solucanlar, virüsler ve diğer tehditler. Sızma önleme yöntemleri. Sızma sezme sistemleri (IDS). Güvenlik duvarları (Firewalls), Adli ağ analiz araçları (NFAT). Ağ Güvenliğinde yeni yönsemeler ve uygulamalar.
EE 576
Yapay Görme
Credits: 
3
Alt seviye özniteliklerin çıkarımı, sınır ve alan bazlı imge analizi, bölütleme ve gruplama, parlaklık ve renk, parlaklık bazlı şekil çıkarımı, fotometrik ve çift kameralı stereo görme, optik akılar ve hareket kestirimi, model-tabanlı imge analizi, tümleşim ve görme sistemleri, gerçek-zamanlı görme.
EE 578
Konuşma İşleme
Credits: 
3
Konuşma işaretlerinin oluşum kuramı, akustik tüp modeli, doğrusal kestirim modeli, kepstrum çözümlemesi, homomorfik konuşma işleme, yöney nicemleme ve ses kodlama, gürültü temizleme, konuşma sentezi, saklı Markov modelleri ve konuşma tanımaya uygulamaları
EE 58H
Sayısal Video İşleme
Video formatlarına ve görsel algıya giriş.Video sinyallerinin Fourier analizi. Video örnekleme ve farklı örneklemeler arası çevrim.Video modelleme (Kamera, ışıklandırma, nesne, sahne). Hareket kestirimi. Video kodlama (sinyal ve/ya içerik tabanlı) ve video sıkıştırma standartlarına giriş. IP ağları üzerinden video dağıtımı.
Control Systems
Specilization Required Courses: 
EE 450
Kontrol Teknolojisi ve Tasarımı
Credits: 
4
Kontrol sistemlerinde algılayıcılar, sinyal çeviriciler ve sinyallerin işlenmesi. Endüstriyel ihtiyaçlar doğrultusunda kontrol sistemleri tasarımı. Geribesleme sistemleri ve tasarımı. Faz ilerleten ve geciktiren kontrol devrelerinin zaman ve frekans alanında tasarımlanması. PID denetim sistemleri.
Prerequisite: 
EE 351
EE 453
Doğrusal Sistem Kuramı
Credits: 
4
Tek giriş ve tek çıkışlı sistemlerin gerçeklenmesi kuramı. Durum uzayı denklemlerinin çözümü. Yapısal özellikler: control edilebilirlik, gözlenebilirlik, algılanabilirlik, kararlılaştırılabilirlik. Durum geribeslemesi, gözleyici ve tek girişli-tek çıkışlı sistemlerde gözleyici tabanlı dengeleme tasarımı.
Prerequisite: 
EE 351
Specilization Elective Courses: 
EE 435
Endüstriyel Elektronik
Credits: 
3
Dört katmanlı elektronik devre elemanları ve uygulamaları. Elektriksel güç anahtarlama elemanları ve koruma önlemleri. Katı hal aygıtlarıyla enerji dönüşümü. Dalgalı akımdan doğru akıma, dalgalı akımdan dalgalı akıma, doğru akımdan dalgalı akıma, doğru akımdan doğru akıma çeviriciler. Elektrikli sürücülerin kontrolü. Endüstriyel control sistemleri, röle devreleri. Ardışıl control devreleri.
Prerequisite: 
EE 334
EE 443
Mikroişlemciler
Credits: 
4
Mikrodenetleyicili sistemlerin elemanları, donanım ve yazılım analizleri. Hafıza yapısı, adresleme teknikleri, yazmaçlar, komut kümesi, dallanma, yığıt, altprogramlar, işkesme işaretleri ve mikrodenetleyicilerde giriş-çıkış aygıtları. Assembly ve C programlaması kullanarak küçük mikrodenetleyicili sistemlerin tasarımı. Laboratuvar.
EE 451
Robot Kontrolüne Giriş
Credits: 
3
Robotların tanımı ve sınıflandırılması. Eklem, bağlantı ve tutuculara mekanik ve kinematik açısından genel bakış. Ters kinematik. Dinamik modellerinin belirlenmesi. Doğrusal olmayan sistemlerin durum-uzayı gösterimi ve doğrusallaştırılması. Robotların kontrolü. Bağımsız eklem kntrolü. Kuvvet kontrolü. Gezinge planlaması ve kontrolü.
Prerequisite: 
EE 351
EE 454
Çok değişkenli Doğrusal Sistemler
Credits: 
3
Polinom matris teorisinin temelleri. Transfer matrislerinin sonlu ve sonsuz kutup/sıfır yapısı. Gerçekleme teorisi: minimalite ve transfer matrislerinin minimal gerçeklemeleri. Doğrusal durum geribeslemesi tasarımı, doğrusal karesel regülatör problemi, çok girişli çok çıkışlı doğrusal sistemler için gözlemciye dayalı kompanzatör tasarımı.
Prerequisite: 
EE 453
EE 457
Eniyileme Kuramına Giriş
Credits: 
3
Tek bir değişkene göre kısıtsız optimum arama, çoklu değişkenlere göre optimizasyon, kısıtlı eniyileme,. Varyasyonlar hesabı, optimumluk ilkesi vedinamik programlama, maksimum ilkesi, optimumluk için Kuhn-Tucker koşulları.
Prerequisite: 
MATH 202
EE 485
Bulanık Kontrole Giriş
Credits: 
3
Prerequisite: 
EE 352
EE 512
Katı Hal Doğru Akım Sürücüleri
Credits: 
3
Doğru Akım (DA) sürücülerinin gelişimi. Tek-fazlı, üç-fazlı, ve akım kesici beslemeli DA sürücülerinin analizi. Tersinir sürücüler. Sürekli olmayan akım operasyonu. Yenilmeli frenleme. İkili dönüştürücler. Kapalı devre kontrol. Kontrolör yapılarının analiz ve tasarımı. faz kilitli devre tasarımı. Mikroişlemci tabanlı sürücü kontrol sistemleri ve uygulamaları
Prerequisite: 
Test Prerequisite
EE 550
Yapay Sinir Ağları
Credits: 
3
Yapay Sinir Ağlarının (YSA)’nın temel prensipleri. Farklı mimarideki YSA’ların analizi. Hopfield modeli, Basit perseptron modeli, çok katmanlı perseptron modeli. Öğrenme algoritmaları. Geri yayılımlı öğrenme algoritması ve yerel minimum problemi. Geribeslemeli YSA modellerinin dinamik analizi. YSAların kontrol sistemleri, sistem tanılama, eniyileme konularında uygulamaları.
EE 552
Sayısal Kontrol
Credits: 
3
Analog sistemlerin sayısal kontrolüne giriş. Örnekleme, nicemleme ve kodlama. Z-dönüşümü ve özellikleri, ters z-dönüşümü. Ayrıklaştırma teknikleri, sürekli zaman sistem ve süzgeçlerin ayrık-zaman eşdeğerleri. Ayrık-zaman sistemlerin geçici durum ve kalıcı durum analizi, kararlılık analizi. Sayısal kontrol birimlerinin kök yer-eğrisi ve sıklık yanıtı yöntemlerine dayalı tasarımı. Ayrık zaman sistemlerinin durum uzayı analizi ve kutup yerleştirme yöntemiyle kontrol birimi tasarımı. Ayrık-zaman eniyi kontrol tasarımına giriş.
EE 591
(Özel Konu) Doğrusal Olmayan Kontrol
Credits: 
3
SCO 591
(Özel Konu) Kaotik Dinamikler
Credits: 
3
Electronics
Specilization Required Courses: 
EE 432
Sayısal Elektronik
Credits: 
3
Basit dalga şekilleri ve sayısal elektroniğin temelleri. Metal-oksit-yarıiletken (MOS) transistörün çalışması. MOS tabanlı evirici ve NMOS ve CMOS türü kapı devreleri. Bipolar kavşaklı transistörün (BJT) işleyişi. BJT tabanlı evirici ve kapı devrelerinin (TTL, ECL, I2L) işleyişi, yarıiletken bellekler.
Prerequisite: 
EE 333
EE 433
İletişim Elektroniği
Credits: 
3
Telsiz iletişim sistemlerine giriş. Smith diyagramı kullanarak empedans uyumlandırma teknikleri. Yüksek frekans sistem ve kuvvetlendiricilerde gürültü ve bozulma. S-parametreleri kullanarak RF kuvvetlendirici çözümleme ve tasarımı. Yüksek frekans karıştırıcı ve salınıcılar. Faz kenetlemeli döngüler ve frekans sentezleyiciler. Kipleyici ve kip çözücü tasarımı.
EE 439
İleri Elektronik Laboratuvarı
Credits: 
1
Aktif süzgeçler, faz kenetleme döngü (PLL) devreleri, sayıcılar ve bölücüler, tarama devreleri. Fonksiyon üreteçleri, çarpıcılar, karşılaştırıcılar ve işlemsel kuvvetlendirici özellikleri.
Prerequisite: 
EE 334
Specilization Elective Courses: 
EE 431
Elektronik Ölcme ve Ölçü Aletleri
Credits: 
3
Prerequisite: 
EE 333, EE 335
EE 435
Endüstriyel Elektronik
Credits: 
3
Dört katmanlı elektronik devre elemanları ve uygulamaları. Elektriksel güç anahtarlama elemanları ve koruma önlemleri. Katı hal aygıtlarıyla enerji dönüşümü. Dalgalı akımdan doğru akıma, dalgalı akımdan dalgalı akıma, doğru akımdan dalgalı akıma, doğru akımdan doğru akıma çeviriciler. Elektrikli sürücülerin kontrolü. Endüstriyel control sistemleri, röle devreleri. Ardışıl control devreleri.
Prerequisite: 
EE 334
EE 437
İşlemsel Yükselteçler ve Uygulamaları
Credits: 
3
İşlemsel yükselteç temelleri; doğrusal işlemsel yükselteç devreleri: doğru akım kaynakları, akımdan gerilime ve gerilimden akıma dönüştürücüler, farksal yükselteçler, ölçüm yükselteçleri, dönüştürücü köprü yükselteçleri. Aktif süzgeçler; gerçekçi işlemsel yükselteç sınırları; kararlılık ve frekans dengeleme.
Prerequisite: 
EE 334
EE 438
Tümleşik Devreler ile Tasarım
Credits: 
3
Doğrusal olmayan devre uygulamaları: gerilim karşılaştırıcılar, Schmitt tetikleyiciler, hassas doğrultucular, örnekleme/tutma devreleri; işaret üreteçleri: sinüs dalgası üreteçleri, multivibratörler, tümdevre zamanlayıcıları, üçgen dalga üreteçleri, üçgen-sinüs dalga çeviricileri, testere dişi dalga üreteçleri, gerilim-frekans ve frekans-gerilim çeviricileri; sayısal-analog çeviriciler (DAC) ve analog-sayısal çeviriciler (ADC): temel DAC teknikleri, bipolar DA çeviriciler, yüksek çözünürlüklü DA çeviriciler, DAC tabanlı AD çevrimi, paralel ADC teknikleri, tümlev tipi AD çeviriciler; logaritmik yükselteçler: log/antilog çeviriciler; faz kenetleme döngüleri.
Prerequisite: 
EE 334
EE 443
Mikroişlemciler
Credits: 
4
Mikrodenetleyicili sistemlerin elemanları, donanım ve yazılım analizleri. Hafıza yapısı, adresleme teknikleri, yazmaçlar, komut kümesi, dallanma, yığıt, altprogramlar, işkesme işaretleri ve mikrodenetleyicilerde giriş-çıkış aygıtları. Assembly ve C programlaması kullanarak küçük mikrodenetleyicili sistemlerin tasarımı. Laboratuvar.
EE 461
Optik Sistem Tasarımı
Credits: 
3
Işın optiği, yönbağımsız ve yönbağımlı ortamlarda dalga optiği, optik araçlar, sapınçlar, optik lifler, (edilgen ve etkin) optik kaynaklar, optik öğeler ve optik seziciler. Çok bileşenli optik sistemlerin doğrusal sistem yöntemleriyle çözümlemesi. Farklı bileşenlerin ve çok bileşenli sistemlerin Code-V yazılımı kullanılarak tasarımı ve eniyilenmesi.
Prerequisite: 
EE 363 or equivalent
EE 463
Kablosuz İletişim için Anten Teorisi ve Tasarımı
Credits: 
3
Anten özellikleri ve ölçümü. Anten dizileri. Dipol antenler. Dipol elemanlar ve diziler için radyasyon modeli, giriş empedansı self ve karşılıklı empedans. Diyafram antenleri. Basılı antenler. Alan denklik ilkesi. Kasıtsız radyasyon ve kuplaj. Antenler için balunlar. Elektrik ve manyetik akım kaynakları için uzak alan radyasyon modelleri. Yansıma, kırınım.
Prerequisite: 
EE 363
EE 531
Televizyon Mühendisliği
Credits: 
3
Işık ve renk temelleri. Görüntü iletme prensipleri. Görüntü sinyallerinin analogdan sayısala dönüşümü. Görüntü ve ses sıkıştırma teknikleri. Sayısal modülasyon ve TV yayınclığı. Sayılsal TV alıcıları. Görüntü yakalama ve görüntüleme cihazları. 3 Boyutlu TV.
EE 535
Mikro-Elektro-Mekanik Sistemlere Giriş
Credits: 
3
Mikro Elektro Mekanik Sistemlere (MEMS) giriş ve temel mikro fabrikasyon teknikleri, yüzey ince film işlemleri, fotolitografi, biriktirme-aşındırma teknikleri. MEMS fabrikasyonuna alanlar arası analiz yaklaşımı. Algılama ve eylemleme mekanizmalarının temelleri, sığal ve piezo-direnil teknikler, mikro fabrike edilmiş algılayıcı ve eyleyiciler. Basınç ölçerler, ivme ölçerler, jiroskoplar ve tınlayıcılar ve uygulamaları.
EE 537
Çok Geniş Çaplı Tümleşik Devre Tasarımına Giriş
Credits: 
3
Mantık kapılarının elektronik özellikleri. MOS teknoojisi için üretim prosesleri. Serim tasarım kuralları ve örnekler. Geometriye bağlı elektronik özellikler. Tasrım doğrülarama, şematikten yakalama, analog/sayısal benzetim. CMOS sayısal devreler: bağlantı noktaları, süper tampon devreleri, CMOS anahtar mantığı. Dönem projeleri.
EE 540
İleri Sayısal Tasarım
Credits: 
3
Sayısal sistemlerin tasarım, belirtim, benzetim ve sentezi için Donanım Tanım Dillerinin (HDL) kullanımı ve Alan Programlanabilir Kapı Dizileri (FPGA) üzerinde gerçeklenmeleri. Kavramdan benzetim, sentez ve teste kadar sayısal sistem tasarımının bütün aşamaları. Sayısal eleman mimarisi tanımlamada kullanılan yapısal, veri akışı ve davranışsal HDL tarzları. Son tasarımların FPGA üzerinde gerçeklenip doğrulanması.
PHYS 391
Fiziksel Elektronik I
Credits: 
3
Elektron cihazlarının çalışması ve özellikleri ile ilgili temel prensipler: Elektron balistik ve uygulamaları, elektron emisyonu (alan, termal ve fotoelektrik) Enerji seviyeleri ve enerji bantları. Metallerde ve yarı iletkenlerde iletkenlik. Elektron istatistikleri, Shottky engelleri, p-n kavşakları ve uygulamaları. Bipolar, alan etkisi ve metal oksit-yarı iletken (MOS) transistörler. Fotoelektrik cihazlar. Negatif direnç cihazları.
Prerequisite: 
PHYS 202 ve MATH 251
PHYS 392
Fiziksel Elektronik II
Credits: 
3
Elektron cihazlarının çalışması ve özellikleri ile ilgili temel prensipler: Elektron balistik ve uygulamaları, elektron emisyonu (alan, termal ve fotoelektrik) Enerji seviyeleri ve enerji bantları. Metallerde ve yarı iletkenlerde iletkenlik. Elektron istatistikleri, Shottky engelleri, p-n kavşakları ve uygulamaları. Bipolar, alan etkisi ve metal oksit-yarı iletken (MOS) transistörler. Fotoelektrik cihazlar. Negatif direnç cihazları.
Prerequisite: 
PHYS 202 ve MATH 251
Solid State Electronics
Specilization Required Courses: 
PHYS 391
Fiziksel Elektronik I
Credits: 
3
Elektron cihazlarının çalışması ve özellikleri ile ilgili temel prensipler: Elektron balistik ve uygulamaları, elektron emisyonu (alan, termal ve fotoelektrik) Enerji seviyeleri ve enerji bantları. Metallerde ve yarı iletkenlerde iletkenlik. Elektron istatistikleri, Shottky engelleri, p-n kavşakları ve uygulamaları. Bipolar, alan etkisi ve metal oksit-yarı iletken (MOS) transistörler. Fotoelektrik cihazlar. Negatif direnç cihazları.
Prerequisite: 
PHYS 202 ve MATH 251
PHYS 392
Fiziksel Elektronik II
Credits: 
3
Elektron cihazlarının çalışması ve özellikleri ile ilgili temel prensipler: Elektron balistik ve uygulamaları, elektron emisyonu (alan, termal ve fotoelektrik) Enerji seviyeleri ve enerji bantları. Metallerde ve yarı iletkenlerde iletkenlik. Elektron istatistikleri, Shottky engelleri, p-n kavşakları ve uygulamaları. Bipolar, alan etkisi ve metal oksit-yarı iletken (MOS) transistörler. Fotoelektrik cihazlar. Negatif direnç cihazları.
Prerequisite: 
PHYS 202 ve MATH 251
PHYS 462
Katı Hal Elektroniği
Credits: 
3
Kristal yapı, elektron gazı, bant teorisi, elektronik iletkenlik, yarı iletkenler, süper iletkenlik, maddenin manyetik özellikleri.
Specilization Elective Courses: 
EE 432
Sayısal Elektronik
Credits: 
3
Basit dalga şekilleri ve sayısal elektroniğin temelleri. Metal-oksit-yarıiletken (MOS) transistörün çalışması. MOS tabanlı evirici ve NMOS ve CMOS türü kapı devreleri. Bipolar kavşaklı transistörün (BJT) işleyişi. BJT tabanlı evirici ve kapı devrelerinin (TTL, ECL, I2L) işleyişi, yarıiletken bellekler.
Prerequisite: 
EE 333
EE 537
Çok Geniş Çaplı Tümleşik Devre Tasarımına Giriş
Credits: 
3
Mantık kapılarının elektronik özellikleri. MOS teknoojisi için üretim prosesleri. Serim tasarım kuralları ve örnekler. Geometriye bağlı elektronik özellikler. Tasrım doğrülarama, şematikten yakalama, analog/sayısal benzetim. CMOS sayısal devreler: bağlantı noktaları, süper tampon devreleri, CMOS anahtar mantığı. Dönem projeleri.