Uzmanlık Alanları

Communication Systems
Specilization Required Courses: 
EE 473
Sayısal Sinyal İşlemeye Giriş
Credits: 
3
Örnekleme ve nicemleme yöntemleri. Doğrusal ötelemeyle değişimsiz sistemler, kararlılık ve nedensellik. İki boyutlu sistemler ve diziler. Akış diyagramları, sayısal süzgeç tasarım teknikleri, sonlu ve sonsuz dürtü tepkili süzgeçler. Ayrık Fourier Dönüşümü (DFT) ve Hızlı Fourier Dönüşümü (FFT) hesaplama yöntemleri. Sınırlı bellek etkileri. Güç izgesi kestirimi. Ayrık zamanlı rasgele sinyaller ve sistemler.
EE 477
Sayısal İletişime Giriş
Credits: 
4
Rasgele süreçler. Analog iletişimde gürültü çözümlemesi. Toplanır beyaz gürültülü kanallarda veri iletimi, kiplenimli veri iletimi, denkleştirme. En iyi alıcı tasarımı, taşıyıcı/darbe eşzamanlaması. İkili ve m katlı iletimde hata olasılığı.Taşıyıcılı kiplenim: Genlik Kiplenimi (AM), Faz Kiplenimi (PM), Frekans Kiplenimi (FM), Dördün Genlik Kiplenimi (QAM) yöntemlerinin başarımları. Entropi, niceleme ve hız bozulma ilişkisi, bilişim kaynakları, kanal sığası ve kodlama.
EE 479
İletişim Laboratuvarı
Credits: 
1
Specilization Elective Courses: 
EE 433
İletişim Elektroniği
Credits: 
3
Telsiz iletişim sistemlerine giriş. “Smith Chart” kullanarak empedans uyumlandırma teknikleri. YF sistem ve kuvvetlendiricilerde gürültü ve bozulma. S-parametreleri kullanarak RF kuvvetlendirici çözümleme ve tasarımı. YF karıştırıcı ve salıngaçlar. Evre kilitlemeli çevrimler ve frekans sentezleyiciler. Kipleyici ve kip çözücü tasarımı.
EE 460
Uzaktan Algılamaya Giriş
Credits: 
3
Uzaktan algılamanın fiziksel esasları. Doğal olayların radyasyon özellikleri. Algılayıcılar (sensörler) ve platformlar. Veri yorumlama ve işleme. Bitki (crops) ve arazi kullanım uygulamaları. Problemler ve araştırmalar.
EE 463
Kablosuz İletişim için Anten Kuramı ve Tasarımı
Credits: 
3
Anten karakteristikleri ve ölçümü. Anten dizileri. Dipol antenler. Dipol anten ve dizileri için ışıma örüntüsü, empedansı, öz ve karşılıklı empedans. Açıklık antenler. Baskılı antenler. Alan denkliği prensibi. İstenmeyen radyasyon ve kuplaj. Antenler için balunlar. Elektrik ve manyetik akım kaynakları için uzak alan ışıma örüntüleri. Yansıma, kırınım, saçılma.
EE 470
Gezgin İletişim
Credits: 
3
EE 474
Optik Fiber İletişimine Giriş
Credits: 
3
Optik fiber dalga kılavuzları. Optik fiberler üzerinden iletimin özelikleri. Optik fiberler, kablolar ve bağlantılar. Optik fiber ölçümleri. Optik kaynaklar: Lazer, LED. Optik algılayıcılar. Alıcı taraftaki gürültünün önemi. Optik fiber sistemleri.
EE 475
İmge İşlemeye Giriş
Credits: 
3
EE 478
Bilişim Kuramına Giriş
Credits: 
3
Bilgi içeriği, koşullu, ortak ve karşılıklı entropi. İkili simetrik kanallar; bellekli ve belleksiz kanallar. Kaynak kodlama algoritmaları ve hız-bozunumu sınırları. Kanal sığası ve Shannon kanunu. Blok kodlar, çevrimsel kodlar, katlamalı kodlar.
EE 541
Bilgisayar İletişim Ağları I
Credits: 
3
Bilgisayar ağları ve iletişimine giriş. Çeşitli ortamlar üzerinden sayısal bilginin biçimlendirilmesi ve iletimi; Open Systems Interconnection referans modeli; Veri bağlantı katmanının işlevleri ve özellikleri; Veri bağlantı katmanı protokolleri; Ağ ve ağlararası iletişimin ilkeleri; Internet yönlendirmesi, sıkışıklık denetimi ve işleyişi. Yerel alan ağları: Topolojiler, çekişme altında ortam erişimi, kuyruklama ilkeleri, başarım değerlendirilmesi.
EE 542
Bilgisayar İletişim Ağları II
Credits: 
3
İleri düzeyde veri anahtarlama ve veri taşıma kavramları Eşzamansız Aktarim Kipi (ATM) ilkeleri. Optik ağ kurulumu. Yüksek hızda anahtarlama. Bilgisayar iletişim ağlarında kuyruklar kuramı ve gecikme modelleri, başarım sorunsalı. Sunuş katmanına giriş. Uygulama protokolları: mesaj kotarma sistemleri, veritabanı uygulamaları, ağ yönetimi, çoğulortam ve örün
EE 571
Bayes Temelli İşaret İşleme
Credits: 
3
Bayes kuramı ve Bayesçi kestirim. Belirlenimci, olasılıksal ve ardışık yordama teknikleri. Toplu ve ardışık Bayesçi kestirimler. Örnekleme yöntemleri ve benzetime dayalı Bayes teknikleri. Bayesçi işaret işleme için durum uzay modelleri. Bayes temelli kestirimde klasik yaklaşımlar, doğrusal en iyi süzgeçler: Kalman süzgeci ve yaygınlaştırılmış Kalman süzgeci. Unscented dönüşümü, unscented Kalman süzgeci ve Gauss toplamı süzgeci ile Bayesçi kestirim. Parçacık süzgeçleri, öneme göre örnekleme, önem fonksiyonunun seçimi, yeniden örnekleme ve parçacık süzgeçli Bayesçi kestirim. Bayes temelli birleşik durum/parametre kestirimi, parçacık süzgeçleri için Cramer-Rao sınırı.
EE 574
İmge Çözümlemesi
Credits: 
3
İmge uzayları. Değişimsel eniyileme, degişimsel imge işleme: onarım ve gürültü süzme. Eğriler: gösterimleri, tanımları ve evrimleri. Merkez eksen dönüşümü. Yüzeyler: gösterimleri, tanımları ve evrimleri. Arayüz yayılım teknikleri. İstatistiksel imge analizi: Ana bileşen çözümlemesi (PCA), Bağımsız bileşen çözümlemesi (ICA).
EE 578
Konuşma İşleme
Credits: 
3
Konuşma işaretlerinin oluşum kuramı, akustik tüp modeli, doğrusal kestirim modeli, kepstrum çözümlemesi, homomorfik konuşma işleme, yöney nicemleme ve ses kodlama, gürültü temizleme, konuşma sentezi, saklı Markov modelleri ve konuşma tanımaya uygulamaları
EE 58H
Sayısal Video İşleme
Video formatlarına ve görsel algıya giriş.Video sinyallerinin Fourier analizi. Video örnekleme ve farklı örneklemeler arası çevrim.Video modelleme (Kamera, ışıklandırma, nesne, sahne). Hareket kestirimi. Video kodlama (sinyal ve/ya içerik tabanlı) ve video sıkıştırma standartlarına giriş. IP ağları üzerinden video dağıtımı.
Control Systems
Specilization Required Courses: 
EE 142
Sayısal Sistemler
Credits: 
2
Sayı sistemleri, Boole cebiri, mantık ağları ve yalınlaştırılması. Kapılarla mantık tasarımı. Orta ölçekli tümleştirme (MSI) ve yüksek ölçekli tümleştirme (LSI) teknolojileri. Birleşimsel ve ardışıl devreler. Sayıcılar ve kayan yazmaçlar.
EE 201
Elektrik Devreleri I
Credits: 
4
Devre elemanları ve Kirchhoff kanunları. Direnç devrelerin çözümlenmesi. Ağ kanıtsavları. Birinci ve ikinci derece devrelerin çözümlenmesi. İşlemsel kuvvetlendiriciler. Sinüzoidal kalıcı durum çözümlemesi. Ölçüm ve hata çözümlemesi. Laboratuvar çalışmaları.
EE 241
Elektrik Mühendisleri için Bilgisayar Araçları
Credits: 
2
Matlab ifadeleri, sabitler, değişkenler ve diziler. Grafik çizimi. Prosedürler ve fonksiyonlar. Matlab dil yapısı. Grafik Kullanıcı Arayüzü (GUI). Matlab ile doğrusal cebir. PSpice’a genel bakış, Devre şemaları, şematik kurallar, çözümleme çeşitleri, PSpice ile modelleme ve analog sayısal karma benzetim, PSpice ile ölçüm. Labview ile programlama.
Specilization Elective Courses: 
EE 333
Elektronik I
Credits: 
3
Metallerde ve yarı iletkenlerde iletim mekanizmaları; yarı iletken katkılama; p-n eklemi; diyot karakteristikleri ve uygulamaları; güç kaynakları; bipolar eklemler; transistor çalışması; transistor karakteristikleri; transistor kutuplaması; küçük işaret modellemesi ve analizi; Alan etkili transistorların çalışması ve kutuplaması; Alan etkili transistorların küçük işaret modellemesi ve analizi.
EE 334
Elektronik II
Credits: 
4
Çok katlı yükselteçler; birbirine bağlama teknikleri ve frekans cevabı; farksal yükselteçler; transistörlerin yüksek frekans modellemesi, geribesleme ve genişbant teknikleri. Analog Tümleşik Devreler; işlemsel yükselteçler; güç yükselticileri; süzgeçler ve osilatörler; düzenlenmiş güç kaynakları.
Electronics
Specilization Required Courses: 
EE 202
Elektrik Devreleri II
Credits: 
4
Elektrik devrelerinin frekans uzayında analizi. Doğrusal, zamanla değişmeyen decrelerin Laplace dönüşümü kullanılarak çözümü. Durum denklemlerinin kurulması ve çözülmesi. İki-kapılı gösterimler. Filtre tasarımı.
Prerequisite: 
EE 201
EE 313
Elektrik Mühendisleri İçin Olasılık
Credits: 
4
Olasılığın temelleri. Rasgele değişkenler, olasılık dağılım ve yoğunluk fonksiyonları ve bazı özel fonksiyonlar. Tek bir rasgele değişken üzerinde işlemler: Rasgele değişkenin beklenti değeri, momentleri ve transformu. Rasgele değişken vektörü, ortak dağılım ve yoğunluk fonksiyonları. İstatistiksel bağımsızlık. Birden çok rasgele değişken üzerinde işlemler. Rasgele süreçler, durağanlık, bağımsızlık, ergodiklik, korelasyon fonksiyonu. Rasgele süreçlerin spektral karakteristikleri. Rasgele girdili doğrusal sistemler.
Specilization Elective Courses: 
EE 242
Elektrik Mühendisleri için Sayısal Yöntemler
Credits: 
3
Veri yapıları, yapısal programlama. Çok boyutlu eniyileme problemlerinin sayısal çözümü, yakınsama özellikleri, eğim ve Newton yöntemleri. Doğrusal, doğrusal olmayan ve diferansiyel denklemlerin çözümü, sayısal tümlev.
EE 313
Elektrik Mühendisleri İçin Olasılık
Credits: 
4
Olasılığın temelleri. Rasgele değişkenler, olasılık dağılım ve yoğunluk fonksiyonları ve bazı özel fonksiyonlar. Tek bir rasgele değişken üzerinde işlemler: Rasgele değişkenin beklenti değeri, momentleri ve transformu. Rasgele değişken vektörü, ortak dağılım ve yoğunluk fonksiyonları. İstatistiksel bağımsızlık. Birden çok rasgele değişken üzerinde işlemler. Rasgele süreçler, durağanlık, bağımsızlık, ergodiklik, korelasyon fonksiyonu. Rasgele süreçlerin spektral karakteristikleri. Rasgele girdili doğrusal sistemler.
EE 463
Kablosuz İletişim için Anten Kuramı ve Tasarımı
Credits: 
3
Anten karakteristikleri ve ölçümü. Anten dizileri. Dipol antenler. Dipol anten ve dizileri için ışıma örüntüsü, empedansı, öz ve karşılıklı empedans. Açıklık antenler. Baskılı antenler. Alan denkliği prensibi. İstenmeyen radyasyon ve kuplaj. Antenler için balunlar. Elektrik ve manyetik akım kaynakları için uzak alan ışıma örüntüleri. Yansıma, kırınım, saçılma.