Ders Programı

Birinci Dönem
Kredi ECTS
CHEM 105 Genel Kimya
Atom ve moleküler yapılar, katılar, sıvılar, gazlar, elektrolit çözeltileri (özellikleri, asitleri ve bazları, elektrokimya), termodinamik, termokimya ve reaksiyonların hız ve mekanizmaları. Haftada üç saat laboratuar.
4 4 6
EC 101 Ekonomiye Girişi 1
Ekonominin doğası, kapsamı ve yöntemleri; fiyat sistemine genel bakış; tüketici davranışları; firma kuramı; Türk ekonomisinden açıklayıcı örnekler ve uygulamalar.
3 3 5
EE 101 Elektrik Mühendisliğine Yönlendirme
Elektrik mühendisliğinin temel bileşenleri: Aygıtlar, devreler ve sistemler. Bu bileşenlerin ilişkileri ve mühendislik yöntemleri. Mühendislik mesleğinin toplumsal ve ahlaki yönlerinin tartışılması. Öğretim üyelerinin ve araştırma alanlarının tanıtımı. Öğrencilerin genel ve bölüme karşı sorumlulukları. Teknik yazımın biçim, kural ve gelenekleri. Sözlü ve yazılı sunu araçları ve teknikleri. Laboratuvar çalışmaları.
3 3 6
HSS Humanities or Social Sciences 3 4 0
MATH 101 Matematik I
Fonksiyonlar limitler, süreklilik, türev ve uygulamalar, integral, hesaplamanın temel teoremi, integral alma teknikleri ve uygulamaları, genelleştirilmiş integrallar ve seriler, Taylor polinomları, güç serileri, temel transandantal fonksiyonlar.
4 4 6
17
18
23
İkinci Dönem
Kredi ECTS
CMPE 150 Programlamaya Giriş(C)
Bu dersin amacı iki yönlüdür: Öğrenciye bilgisayar ve veri işleme konularında okuryazarlık kazandırmak ve öğrenciyi bir programcı veya bir uygulama yazılımı paketi kullanıcısı olarak bilgisayar kullanıcısı yapmak. Ders bu iki amaç için ayrı kısımlara sahiptir. İlk kısım bilgisayar donanımı, bilgisayar yazılımı, uygulamalar, bilgisayar endüstrisi ve sosyal konular üzerine haftalık derslerdir. İkinci kısım ise laboratuvarlar ve atölyeler şeklinde organize edilir. Öğrenciler departmanları tarafından seçilen iki alternatiften birini takip ederler: 1) Pascal, C veya Fortran gibi yüksek seviye bir dilde programlama, 2) Kelime işleme, tablolama ve veri yönetimi paketleri gibi uygulama yazılımı paketlerinden oluşan setleri kullanma.
3 3 5
EC 102 Ekonomiye Giriş 2
Milli gelir ve milli gelirin belirlenmesi, milli gelirdeki değişimler, kamu maliyesi, para ve bankacılık, uluslararası ticaret, makroekonomik politika, ekonomik büyüme ve gelişme, Türk ekonomisinden örnekler ve uygulamalar.
3 3 4
HSS Humanities or Social Science 3 4 0
MATH 102 Calculus II 4 4 4
PHYS 121 Intro.Mechanics Thermodynamics 4 4 4
17
18
17
Üçüncü Dönem
Kredi ECTS
EE 201 Elektrik Devreleri I
Devre elemanları ve Kirchhoff kanunları. Direnç devrelerin çözümlenmesi. Ağ kanıtsavları. Zamandan bağımsız doğrusal ve türevsel denklemlerin çözümleri. Birinci ve ikinci derece devrelerin çözümlenmesi. İşlemsel kuvvetlendiriciler. Sinüzoidal kalıcı durum çözümlemesi. Güç hesapları ve üç fazlı dengeli devreler. İki kapılı ağlar.
4 4 7
EE 241 Elektrik Mühendisleri için Bilgisayar Araçları
Matlab ifadeleri, sabitler, değişkenler ve diziler. Grafik çizimi. Yordamlar ve fonksiyonlar. Matlab dil yapısı. Grafik Kullanıcı Arayüzü (GUI). Matlab ile doğrusal cebir. PSpice’a genel bakış, Devre şemaları, şematik kurallar, çözümleme çeşitleri, PSpice ile modelleme ve analog sayısal karma benzetim, PSpice ile ölçüm. Labview ile programlama.
2 2 4
MATH 201 Matris Teorisi
Lineer denklem sistemleri, Gauss Eliminasyon Yöntemi, matris cebir determinantları, bir matrisin tersi, Cramer Kuralı, rank ve nullity kavramları, özdeğer problemi, lineer programlamaya giriş.
4 4 5
ME 210 Malzeme Bilimi
Malzemeler ve özellikleri. Atomik bağlar ve düzenler. Yapısal kusurlar. Atom hareketleri. Malzeme deformasyonları. Fiziksel özellikler. Endüstriyel alaşımlar. Malzeme özelliklerinin yapıdaki değişikliklerle modifikasyonu. Metal olmayan malzemeler.
3 3 5
PHYS 201 PHYS201 Fizik III
Yük ve madde, elektrik alan, Gauss Yasası, elektrostatik potansiyel, kapasite, akım ve direnç, elektromotor kuvvet ve devreler, manyetik alan, Ampere Yasası, Faraday Yasası, endüktans, maddenin manyetik özellikleri (Haftada bir laboratuvar seansı). Önşart: PHYS 101 veya PHYS 121
4 4 4
TK 221 TK 221 Türkçe
Dil kuramları, dillerin doğuşu ve dil-kültür ilişkisi. Türk dilinin ait olduğu Ural-Altay dil ailesine özel vurgu yapılarak, dillerin sınıflandırılması. Dilbilimin dört temel alanının incelenmesi: fonetik, morfoloji, sözdizimi ve semantik. Türkçenin fonetik yapısı; kelime ve cümle yapısı. Seçilen şiirlerin, makalelerin ve hayali eserlerin analizi.
2 2 3
19
19
28
Dördüncü Dönem
Kredi ECTS
EE 202 Elektrik Devreleri II
Elektrik devrelerinin frekans uzayında analizi. Doğrusal, zamanla değişmeyen decrelerin Laplace dönüşümü kullanılarak çözümü. Durum denklemlerinin kurulması ve çözülmesi. İki-kapılı gösterimler. Filtre tasarımı.
4 4 6
EE 244 Sayısal Sistem Tasarımı
Sayısal tasarım dilleri, sayısal devre sentezi, bilgisayar mimarisi, aritmetik mantık yapıları, bellek ve kontrol birimleri, mini- ve mikro-bilgisayar sistemleri. Alan Programlamalı Kapı Dizileri (FPGA). Laboratuvar çalışmaları.
3 3 4
EE 342 Elektrik Mühendisleri için Sayısal Yöntemler
Veri yapıları, yapısal programlama. Çok boyutlu eniyileme problemlerinin sayısal çözümü, yakınsama özellikleri, gradyan ve Newton yöntemleri. Doğrusal, doğrusal olmayan ve diferansiyel denklemlerin çözümü, sayısal tümlev.
3 3 6
MATH 202 Diferansiyel Denklemler
Birinci dereceden diferansiyel denklemler, ikinci dereceden lineer denklemler, Wronskian, parametrelerin değişimi, homojen ve homojen olmayan denklemler, seri çözümler, Laplace dönüşümü, birinci dereceden lineer denklem sistemleri, sınır değer problemleri, Fourier serileri. Önkoşul: MATH 101 veya MATH 132, MATH 201.
4 4 7
PHYS 202 Fizik IV
Elektromanyetik salınımlar, AC devreleri. Maxwell denklemleri, elektromanyetik dalgalar, ışık ve yayılımı, yansıma, kırılma, geometrik optik, girişim ve kırınım, ışık tayfı ve ışık spektrumu, polarizasyon, elektromanyetik radyasyonun parçacık benzeri özellikleri: fotonlar, Bohr modeli ve hidrojen atomu spektrumu.
4 4 4
TK 222 Türkçe 2
Sergi, açıklama, anlatım ve tartışma amacıyla yazılı Türkçe pratik ve eğitim. Temel kurallar, noktalama işaretleri ve dikte örnekleri. Yazı biçimi ve kompozisyon; bilimsel ve akademik yazı, raporlar ve denemeler. Türk yazarların klasik ve çağdaş eserleri. Topluluk önünde konuşma ve tartışma tekniklerinde uygulama.
2 2 3
20
20
30
Beşinci Dönem
Kredi ECTS
EE 214 Elektrik Mühendisleri İçin Olasılık
Olasılığın temelleri. Rastgele değişkenler, olasılık dağılım ve yoğunluk fonksiyonları ve bazı özel fonksiyonlar. Tek bir rastgele değişken üzerinde işlemler: Rastgele değişkenin beklenti değeri, momentleri ve transformu. Rastgele değişken vektörü, ortak dağılım ve yoğunluk fonksiyonları. İstatistiksel bağımsızlık. Birden çok rastgele değişken üzerinde işlemler.
3 3 6
EE 333 Elektronik I
Diyot karakteristikleri ve uygulamaları. Güç kaynakları. BJT karakteristikleri. BJT kutuplaması. Küçük işaret modellemesi ve analizi. MOSFET karakteristikleri ve kutuplaması;. FET küçük işaret modellemesi ve analizi. Çok katlı yükselteçler. Birbirine bağlama teknikleri ve frekans cevabı. Farksal yükselteçler. Transistörlerin yüksek frekans modellemesi.
3 3 6
EE 335 Elektronik Laboratuvarı I
Transistor kutuplama. Transistör parametrelerinin ölçümü. Doğru akım güç kaynakları ve kararlılaştırılmış devreler. Doğrusal ve doğrusal olmayan dalga şekillendirme.
1 1 2
EE 363 Elektromanyetik Alan Kuramı
Alan teorisi için vektör analizi. Statik elektrik ve manyetik alanlar. Zamanla değişen elektrik ve manyetik alanlar. Maxwell denklemleri.
3 3 6
EE 373 Sinyaller ve Sistemler
Sürekli zamanlı ve ayrık zamanlı sinyaller ve sistemler, sistemlerin temel özellikleri. Doğrusal ve zamanda değişmez sistemler, evrişim. Periyodik sinyallerin Fourier serileri ile gösterimi. Zamanda sürekli ve zamanda ayrık sinyallerin Fourier dönüşümleri. Ayrık Fourier dönüşümü. Örnekleme ve z-dönüşümü.
4 4 6
HTR 311 Ata.Pr. And Hist. Of Turk. Rev. 2 2 3
16
16
29
Altıncı Dönem
Kredi ECTS
EE 304 Enerji Dönüşümü
Enerji, teknoloji ve kaynaklar: Fosil yakıtlar, nükleer, güneş ve diğer enerji kaynakları. Üç fazlı sistemler ve mıknatıslı devreler. Transformatörler: İdeal ve fiziksel modeller, eşdeğer devreler ve transformatör testleri. Elektromekanik enerji dönüşümü. Verimlilik ve süreç performansı. Algılayıcılar ve eyleyiciler: Röleler, adımlı ve konumlamalı sistemler, anahtarlamalı relüktans motorları, eşzamanlamalı relüktans motorları, doğru akım motorları. Simetrik dalgalı akım senkron motorlar. Simetrik dalgalı akım endüksiyon motorları.
3 3 6
EE 334 Elektronik II
Geribesleme ve geniş bant teknikleri. Analog tümleşik devreler. İşlemsel yükselteçler. Güç yükselticileri. Süzgeçler ve osilatörler. Ddüzenlenmiş güç kaynakları.
3 3 6
EE 336 Elektronik Laboratuvarı II
Tek katlı ve çok katlı transistör kuvvetlendiricileri; elektronik devrelerde geri besleme ve sıklık yanıtı. Çok titreşimli devreler, mantık kapıları ve işlemsel kuvvetlendiriciler.
1 1 2
EE 351 Sistem Dinamiği ve Kontrolü
Diferansiyel denklemler, transfer fonksiyonu ve Laplace transform yöntemleri ile doğrusal kontrol sistemlerinin analizi. Kapalı döngü sistemlerin kararlılığı. Routh Hurwitz ve kök yereğrisi yöntemleri. Frekans uzayında sistem analizi. Frekans yanıtı metoları. Bode ve kutupsal grafik yöntemleri. Nyquist kararlılık teoremi. Kontrol sistemleri tasarımına giriş.
3 3 6
EE 371 İletişim Mühendisliği
İletişim sistemlerinin yapıtaşları. Analog genlik ve evre/sıklık kipleme. Frekans bölümlü çoğullama. Örnekleme, nicemleme. Darbe iletim yöntemleri: darbe-kod kiplenimi ve delta Kodlaması. Zaman Bölümlü Çoğullama. Sayısal iletişim yöntemleri: Sayısal genlik ve evre/sıklık kaydırmalı kipneim.
3 3 6
HTR 312 Ata.Pr. And Hist. Of Turk. Rev. 2 2 3
15
15
29
Yedinci Dönem
Kredi ECTS
CC Complementary Course 3 4
CC* Complementary Course 3 4
CC/HSS Complementary/Humanities Social Sciences 3 4
EE 463 Kablosuz İletişim için Anten Kuramı ve Tasarımı
Anten karakteristikleri ve ölçümü. Anten dizileri. Dipol antenler. Dipol anten ve dizileri için ışıma örüntüsü, empedansı, öz ve karşılıklı empedans. Açıklık antenler. Baskılı antenler. Alan denkliği prensibi. İstenmeyen radyasyon ve kuplaj. Antenler için balunlar. Elektrik ve manyetik akım kaynakları için uzak alan ışıma örüntüleri. Yansıma, kırınım, saçılma.
3 3 6
OPTION Specialization Option 3 4
OPTION Specialization Option 3 4
18
23
6
Sekizinci Dönem
Kredi ECTS
CC* Complementary Course 3 4
CC/HSS Complementary/Humanities Social Sciences 3 4
OPTION Specialization Option 3 4
OPTION Specialization Option 3 4
12
16
0