Ders Programı

Birinci Dönem
Kredi ECTS
CHEM 105 General Chemistry
Atomic and molecular structures, solids, liquids, gases, solutions of electrolytes (properties, acids and bases, electrochemistry), thermodynamics, thermochemistry and rates and mechanisms of reactions. Three hours of laboratory per week.
4 4 6
EC 101 Ekonomiye Giriş 1
Nature, scope and methods of economics; a general view of the price system; consumer behavior; theory of the firm; illustrations and applications from the Turkish economy.
3 3 5
EE 101 Elektrik Mühendisliğine Yönlendirme
Elektrik mühendisliğinin temel bileşenleri: Aygıtlar, devreler ve sistemler. Bu bileşenlerin ilişkileri ve mühendislik yöntemleri. Mühendislik mesleğinin toplumsal ve ahlaki yönlerinin tartışılması. Öğretim üyelerinin ve araştırma alanlarının tanıtımı. Öğrencilerin genel ve bölüme karşı sorumlulukları. Teknik yazımın biçim, kural ve gelenekleri. Sözlü ve yazılı sunu araçları ve teknikleri. Laboratuvar çalışmaları.
3 3 6
HSS Humanities or Social Sciences 3 4 0
MATH 101 Calculus I
Functions, limits, continuity, differentiation and applications, integration, fundamental theorem of calculus, techniques and applications of integration, improper integrals and series, Taylor polynomials, power series, basic transcendental functions.
4 4 6
17
18
23
İkinci Dönem
Kredi ECTS
CMPE 150 To Computing(C)
The aim of the course is twofold: To give the student literacy on computers and data processing, and to make him/her a computer user either as a programmer or as an application software package user. The course has separate components for these two aims. The first component is the weekly lecture on computer hardware, computer software, applications, computer industry and social issues. The second component is organized in terms of labs, workshops and recitations. Students follow one of two alternatives as chosen by their department: 1)Programming in a high level language such as Pascal, C or Fortran, 2)The use of a set of application software packages such as word processing, spreadsheet and data management packages.
3 3 5
EC 102 Ekonomiye Giriş 2
National income and its determination; changes in national income, elements of public finance, money and banking, international trade, macroeconomic policy, economic growth and development; illustrations and applications from the Turkish economy.
3 3 4
EE 142 Sayısal Sistemler
Sayı sistemleri, Boole cebiri, mantık ağları ve yalınlaştırılması. Kapılarla mantık tasarımı. Orta ölçekli tümleştirme (MSI) ve yüksek ölçekli tümleştirme (LSI) teknolojileri. Birleşimsel ve ardışıl devreler. Sayıcılar ve kayan yazmaçlar.
2 2 3
HSS Humanities or Social Science 3 4 0
MATH 102 Calculus II 4 4 4
PHYS 121 Intro.Mechanics Thermodynamics 4 4 4
19
20
20
Üçüncü Dönem
Kredi ECTS
EE 201 Elektrik Devreleri I
Devre elemanları ve Kirchhoff kanunları. Direnç devrelerin çözümlenmesi. Ağ kanıtsavları. Birinci ve ikinci derece devrelerin çözümlenmesi. İşlemsel kuvvetlendiriciler. Sinüzoidal kalıcı durum çözümlemesi. Ölçüm ve hata çözümlemesi. Laboratuvar çalışmaları.
4 4 7
EE 241 Elektrik Mühendisleri için Bilgisayar Araçları
Matlab ifadeleri, sabitler, değişkenler ve diziler. Grafik çizimi. Prosedürler ve fonksiyonlar. Matlab dil yapısı. Grafik Kullanıcı Arayüzü (GUI). Matlab ile doğrusal cebir. PSpice’a genel bakış, Devre şemaları, şematik kurallar, çözümleme çeşitleri, PSpice ile modelleme ve analog sayısal karma benzetim, PSpice ile ölçüm. Labview ile programlama.
2 2 4
MATH 201 Matrix Theory
Systems of linear equations, Gaussian elimination, matrix algebra determinants, inverse of a matrix, Cramer's rule, rank and nullity, the eigenvalue problem, introduction to linear programming.
4 4 5
ME 210 Material Science
Materials and properties. Atomic bonding and arrangements. Structural imperfections. Atom movements. Deformation of materials. Physical properties. Industrial alloys. Modification of properties of materials through changes in structure. Nonmetallic materials.
3 3 5
PHYS 201 Physics III
Charge and matter, the electric field, Gauss law, electrostatic potential, capacitance, current and resistance, electromotive force and circuits, the magnetic field, Ampére's law, Faraday's law, inductance, magnetic properties of matter. (One laboratory session every week.) Prerequisite: PHYS 101 or PHYS 121.
4 4 4
TK 221 Turkish
Language theories, the birth of languages and language-culture relationship. The classification of languages, with special emphasis on the Ural-Altaic language family, to which the Turkish language belongs. The study of four major areas of linguistics: phonetics, morphology, syntax and semantics. The phonetic structure of Turkish; word and sentence structure. Analysis of selected poems, essays and works of fiction.
2 2 3
19
19
28
Dördüncü Dönem
Kredi ECTS
EE 202 Elektrik Devreleri II
Elektrik devrelerinin frekans uzayında analizi. Doğrusal, zamanla değişmeyen decrelerin Laplace dönüşümü kullanılarak çözümü. Durum denklemlerinin kurulması ve çözülmesi. İki-kapılı gösterimler. Filtre tasarımı.
4 4 6
EE 240 Sayısal Sistem Tasarımı
Sayısal tasarım dilleri, sayısal devre sentezi, bilgisayar mimarisi, aritmetik mantık yapıları, bellek ve denetim birimleri, mini- ve mikro-bilgisayar sistemleri. Alan Programlamalı Kapı Dizileri (FPGA). Laboratuvar çalışmaları.
3 3 4
EE 242 Elektrik Mühendisleri için Sayısal Yöntemler
Veri yapıları, yapısal programlama. Çok boyutlu eniyileme problemlerinin sayısal çözümü, yakınsama özellikleri, eğim ve Newton yöntemleri. Doğrusal, doğrusal olmayan ve diferansiyel denklemlerin çözümü, sayısal tümlev.
3 3 4
MATH 202 Differential Equations
First-order differential equations, second-order linear equations, Wronskian, change of parameters, homogeneous and non-homogeneous equations, series solutions, Laplace transform, systems of first-order linear equations, boundary value problems, Fourier series. Prerequisites: MATH 101 or MATH 132, MATH 201.
4 4 7
PHYS 202 Physics IV
Electromagnetic oscillations, AC circuits. Maxwell's equations, electromagnetic waves, light and its propagation, reflection, refraction, geometrical optics, interference and diffraction, gratings and spectra, polarization, the particle-like properties of electromagnetic radiation: photons, Bohr model and the spectrum of the hydrogen atom.
4 4 4
TK 222 Turkish II
Practice and training in written Turkish for the purposes of exposition, description, narration and discussion. Fundamental rules, examples of punctuation and dictation. Styles of writing and composition; scientific and scholarly writing, reports and essays. The work of classical and contemporary Turkish writers. Practice in public speaking and argumentation techniques.
2 2 3
20
20
28
Beşinci Dönem
Kredi ECTS
EE 313 Elektrik Mühendisleri İçin Olasılık
Olasılığın temelleri. Rasgele değişkenler, olasılık dağılım ve yoğunluk fonksiyonları ve bazı özel fonksiyonlar. Tek bir rasgele değişken üzerinde işlemler: Rasgele değişkenin beklenti değeri, momentleri ve transformu. Rasgele değişken vektörü, ortak dağılım ve yoğunluk fonksiyonları. İstatistiksel bağımsızlık. Birden çok rasgele değişken üzerinde işlemler. Rasgele süreçler, durağanlık, bağımsızlık, ergodiklik, korelasyon fonksiyonu. Rasgele süreçlerin spektral karakteristikleri. Rasgele girdili doğrusal sistemler.
4 4 7
EE 333 Elektronik I
Metallerde ve yarı iletkenlerde iletim mekanizmaları; yarı iletken katkılama; p-n eklemi; diyot karakteristikleri ve uygulamaları; güç kaynakları; bipolar eklemler; transistor çalışması; transistor karakteristikleri; transistor kutuplaması; küçük işaret modellemesi ve analizi; Alan etkili transistorların çalışması ve kutuplaması; Alan etkili transistorların küçük işaret modellemesi ve analizi.
3 3 6
EE 335 Elektronik Laboratuvarı I
Transistor kutuplama. Transistör parametrelerinin ölçümü. Doğru akım güç kaynakları ve kararlılaştırılmış devreler. Doğrusal ve doğrusal olmayan dalga şekillendirme.
1 1 2
EE 363 Elektromanyetik Alan Kuramı
Alan teorisi için vektör analizi. Statik elektrik ve manyetik alanlar. Zamanla değişen elektrik ve manyetik alanlar ve Maxwell denklemleri. Farklı ortamlardaki düzlemsel dalgalar, iletim hatları, dalga kılavuzları ve antenler
4 4 6
EE 373 Sinyaller ve Sistemler
Sürekli zamanlı ve ayrık zamanlı sinyaller ve sistemler, sistemlerin temel özellikleri. Doğrusal ve zamanda değişmez sistemler, evrişim. Periyodik sinyallerin Fourier serileri ile gösterimi. Zamanda sürekli ve zamanda ayrık sinyallerin Fourier dönüşümleri. Ayrık Fourier dönüşümü. Örnekleme ve z-dönüşümü.
4 4 6
HTR 311 Ata.Pr. And Hist. Of Turk. Rev. 2 2 3
18
18
30
Altıncı Dönem
Kredi ECTS
EE 304 Enerji Dönüşümü
Enerji, teknoloji ve kaynaklar: Fosil yakıtlar, nükleer, güneş ve diğer enerji kaynakları. Üç evreli sistemler ve mıknatıslı devreler. Transformatörler: İdeal ve fiziksel modeler, eşdeğer devreler, ve transformatör testleri. Elektromekanik enerji dönüşümü. Verimlilik ve süreç edimi. Algılayıcılar ve eyleyiciler: Röleler, adımlı ve konumlamalı sistemler, anahtarlamalı direni makinaları, eşsürümlü direni makinaları, doğru akım makinaları. Eşölçümlü değişken akımlı eşsüremli makinalar. Eşölçümlü değişken akımlı endüksiyon makinaları.
3 3 6
EE 334 Elektronik II
Çok katlı yükselteçler; birbirine bağlama teknikleri ve frekans cevabı; farksal yükselteçler; transistörlerin yüksek frekans modellemesi, geribesleme ve genişbant teknikleri. Analog Tümleşik Devreler; işlemsel yükselteçler; güç yükselticileri; süzgeçler ve osilatörler; düzenlenmiş güç kaynakları.
4 4 7
EE 336 Elektronik Laboratuvarı II
Tek katlı ve çok katlı transistör kuvvetlendiricileri; elektronik devrelerde geri besleme ve sıklık yanıtı. Çok titreşimli devreler, mantık kapıları ve işlemsel kuvvetlendiriciler.
1 1 2
EE 352 Sistem Dinamiği ve Denetimi
Diferansiyel denklemler, transfer fonksiyon ve Laplace tarsnform yöntemleri ile doğrusal denetim sistemlerinin analizi. Kapalı çevrim sistemlerin kararlılığı. Routh Hurwitz ve Root Locus yöntemleri. Frekans uzayinda sistem analizi. Frekans yanıtı metodları. Bode ve Polar grafik yöntemleri. Nyquist kararlilik teoremi. Denetim sistem tasarımına giriş.
3 3 6
EE 374 İletişim Mühendisliği
İletişim sistemlerinin yapıtaşları. Sinyal çeşitleri, genelleştirilmiş fonksiyonlar. Hilbert dönüşümü ve analitik sinyaller. Doğrusal ve açısal kipleme yöntemleri, frekans çoğullama. Örnekleme, nicemleme, Darbe Kod Kiplenimi (PCM), Ayrımsal Darbe Kod Kiplenimi (DPCM), Delta Kodlaması (DM), Zaman Bölüşümlü Çoğullama (TDM), darbe iletimi. Temel bantta veri iletimi: Nyquist koşulları. Kiplenimli iletim ve sayısal kipleme yöntemleri: Kipleme sistemlerinin gürültü analizi.
4 4 6
HTR 312 Ata.Pr. And Hist. Of Turk. Rev. 2 2 3
17
17
30
Yedinci Dönem
Kredi ECTS
CC Complementary Course 3 4
CC* Complementary Course 3 4
CC/HSS Complementary/Humanities Social Sciences 3 4
OPTION Specialization Option 3 4
OPTION Specialization Option 3 4
15
20
0
Sekizinci Dönem
Kredi ECTS
CC* Complementary Course 3 4
CC/HSS Complementary/Humanities Social Sciences 3 4
OPTION Specialization Option 3 4
OPTION Specialization Option 3 4
12
16
0