Ders İçerikleri

EC 101Ekonomi Girişi 1
Kredi:
3
Ekonominin doğası, kapsamı ve yöntemleri; fiyat sistemine genel bir bakış; tüketici davranışları; firma teorisi; Türk ekonomisinden illüstrasyon ve uygulamalar.
EC 102Ekonomiye Giriş 2
Kredi:
3
Milli gelir ve milli gelirin belirlenmesi, milli gelirdeki değişimler, toplumsal maliyenin elemanları, para ve bankacılık, uluslararası ticaret, makroekonomik politika, ekonomik büyüme ve gelişme, Türk ekonomisindeki örnekler ve uygulamalar.
EE 101Elektrik Mühendisliğine Yönlendirme
Kredi:
3
Elektrik mühendisliğinin temel bileşenleri: Aygıtlar, devreler ve sistemler. Bu bileşenlerin ilişkileri ve mühendislik yöntemleri. Mühendislik mesleğinin toplumsal ve ahlaki yönlerinin tartışılması. Öğretim üyelerinin ve araştırma alanlarının tanıtımı. Öğrencilerin genel ve bölüme karşı sorumlulukları. Teknik yazımın biçim, kural ve gelenekleri. Sözlü ve yazılı sunu araçları ve teknikleri. Laboratuvar çalışmaları.
EE 142Sayısal Sistemler
Kredi:
2
Sayı sistemleri, Boole cebiri, mantık ağları ve yalınlaştırılması. Kapılarla mantık tasarımı. Orta ölçekli tümleştirme (MSI) ve yüksek ölçekli tümleştirme (LSI) teknolojileri. Birleşimsel ve ardışıl devreler. Sayıcılar ve kayan yazmaçlar.
EE 201Elektrik Devreleri I
Kredi:
4
Devre elemanları ve Kirchhoff kanunları. Direnç devrelerin çözümlenmesi. Ağ kanıtsavları. Birinci ve ikinci derece devrelerin çözümlenmesi. İşlemsel kuvvetlendiriciler. Sinüzoidal kalıcı durum çözümlemesi. Ölçüm ve hata çözümlemesi. Laboratuvar çalışmaları.
EE 202Elektrik Devreleri II
Kredi:
4
Elektrik devrelerinin frekans uzayında analizi. Doğrusal, zamanla değişmeyen decrelerin Laplace dönüşümü kullanılarak çözümü. Durum denklemlerinin kurulması ve çözülmesi. İki-kapılı gösterimler. Filtre tasarımı.
Prerequisite:
EE 201
EE 210 Elektrik Mühendisliğine Giriş
Kredi:
3
Elektrik devrelerinin temel eleman ve prensipleri: devre eleman parametreleri ve ölçüm cihazları. Kirchoff kanunları, döngü ve düğüm analizi. DC, sinüs ve üssel biçimli uyarma karşısında devre cevabı: anahtarlama devreleri, empedans, devre fonksiyonları, Fourier serileri, faz oku yöntemi, etkin ve tepkin güç, güç faktörü. Transformatörler ve üç-fazlı sistemler.
EE 212Elektronik Mühendisliğine Giriş
Kredi:
3
Metal ve yarıiletkenlerde iletim mekanizması. Yarıiletkenlerde katkılama; p-n jonksiyonu. Diyot karakteristiği ve uygulamaları. Güç kaynakları. Bipolar transistörün çalışması. Transistör karakteristiği, transistör kutuplama. JFETin çalışması ve kutuplanması. MOSFET’in çalışması ve kutuplanması. Sayısal elektroniğe giriş. Mantık aileleri: RTL, DTL, TTL, ECL, NMOS ve CMOS. MSI mantık: Multiplekserler, Kod çözücüler vb. Hafıza devreleri: ROM ve RAM’ler.
EE 240Sayısal Sistem Tasarımı
Kredi:
3
Sayısal tasarım dilleri, sayısal devre sentezi, bilgisayar mimarisi, aritmetik mantık yapıları, bellek ve denetim birimleri, mini- ve mikro-bilgisayar sistemleri. Alan Programlamalı Kapı Dizileri (FPGA). Laboratuvar çalışmaları.
EE 241Elektrik Mühendisleri için Bilgisayar Araçları
Kredi:
2
Matlab ifadeleri, sabitler, değişkenler ve diziler. Grafik çizimi. Prosedürler ve fonksiyonlar. Matlab dil yapısı. Grafik Kullanıcı Arayüzü (GUI). Matlab ile doğrusal cebir. PSpice’a genel bakış, Devre şemaları, şematik kurallar, çözümleme çeşitleri, PSpice ile modelleme ve analog sayısal karma benzetim, PSpice ile ölçüm. Labview ile programlama.
EE 242Elektrik Mühendisleri için Sayısal Yöntemler
Kredi:
3
Veri yapıları, yapısal programlama. Çok boyutlu eniyileme problemlerinin sayısal çözümü, yakınsama özellikleri, eğim ve Newton yöntemleri. Doğrusal, doğrusal olmayan ve diferansiyel denklemlerin çözümü, sayısal tümlev.
EE 304Enerji Dönüşümü
Kredi:
3
Enerji, teknoloji ve kaynaklar: Fosil yakıtlar, nükleer, güneş ve diğer enerji kaynakları. Üç evreli sistemler ve mıknatıslı devreler. Transformatörler: İdeal ve fiziksel modeler, eşdeğer devreler, ve transformatör testleri. Elektromekanik enerji dönüşümü. Verimlilik ve süreç edimi. Algılayıcılar ve eyleyiciler: Röleler, adımlı ve konumlamalı sistemler, anahtarlamalı direni makinaları, eşsürümlü direni makinaları, doğru akım makinaları. Eşölçümlü değişken akımlı eşsüremli makinalar. Eşölçümlü değişken akımlı endüksiyon makinaları.
EE 310 Aydınlatma
Kredi:
3
Tanımlar ve aydınlatma ölçümleri. Aydınlatma hesapları. Işık kaynakları, Aydınlatma tasarımı. Sokak, deniz ve yenilik aydınlatması. Kablolama sistemleri. Projeler.
EE 313Elektrik Mühendisleri İçin Olasılık
Kredi:
4
Olasılığın temelleri. Rasgele değişkenler, olasılık dağılım ve yoğunluk fonksiyonları ve bazı özel fonksiyonlar. Tek bir rasgele değişken üzerinde işlemler: Rasgele değişkenin beklenti değeri, momentleri ve transformu. Rasgele değişken vektörü, ortak dağılım ve yoğunluk fonksiyonları. İstatistiksel bağımsızlık. Birden çok rasgele değişken üzerinde işlemler. Rasgele süreçler, durağanlık, bağımsızlık, ergodiklik, korelasyon fonksiyonu. Rasgele süreçlerin spektral karakteristikleri. Rasgele girdili doğrusal sistemler.
EE 333Elektronik I
Kredi:
3
Metallerde ve yarı iletkenlerde iletim mekanizmaları; yarı iletken katkılama; p-n eklemi; diyot karakteristikleri ve uygulamaları; güç kaynakları; bipolar eklemler; transistor çalışması; transistor karakteristikleri; transistor kutuplaması; küçük işaret modellemesi ve analizi; Alan etkili transistorların çalışması ve kutuplaması; Alan etkili transistorların küçük işaret modellemesi ve analizi.
EE 334Elektronik II
Kredi:
4
Çok katlı yükselteçler; birbirine bağlama teknikleri ve frekans cevabı; farksal yükselteçler; transistörlerin yüksek frekans modellemesi, geribesleme ve genişbant teknikleri. Analog Tümleşik Devreler; işlemsel yükselteçler; güç yükselticileri; süzgeçler ve osilatörler; düzenlenmiş güç kaynakları.
EE 335Elektronik Laboratuvarı I
Kredi:
1
Transistor kutuplama. Transistör parametrelerinin ölçümü. Doğru akım güç kaynakları ve kararlılaştırılmış devreler. Doğrusal ve doğrusal olmayan dalga şekillendirme.
EE 336Elektronik Laboratuvarı II
Kredi:
1
Tek katlı ve çok katlı transistör kuvvetlendiricileri; elektronik devrelerde geri besleme ve sıklık yanıtı. Çok titreşimli devreler, mantık kapıları ve işlemsel kuvvetlendiriciler.
EE 352Sistem Dinamiği ve Denetimi
Kredi:
3
Diferansiyel denklemler, transfer fonksiyon ve Laplace tarsnform yöntemleri ile doğrusal denetim sistemlerinin analizi. Kapalı çevrim sistemlerin kararlılığı. Routh Hurwitz ve Root Locus yöntemleri. Frekans uzayinda sistem analizi. Frekans yanıtı metodları. Bode ve Polar grafik yöntemleri. Nyquist kararlilik teoremi. Denetim sistem tasarımına giriş.
EE 363Elektromanyetik Alan Kuramı
Kredi:
4
Alan teorisi için vektör analizi. Statik elektrik ve manyetik alanlar. Zamanla değişen elektrik ve manyetik alanlar ve Maxwell denklemleri. Farklı ortamlardaki düzlemsel dalgalar, iletim hatları, dalga kılavuzları ve antenler
EE 373Sinyaller ve Sistemler
Kredi:
4
Sürekli zamanlı ve ayrık zamanlı sinyaller ve sistemler, sistemlerin temel özellikleri. Doğrusal ve zamanda değişmez sistemler, evrişim. Periyodik sinyallerin Fourier serileri ile gösterimi. Zamanda sürekli ve zamanda ayrık sinyallerin Fourier dönüşümleri. Ayrık Fourier dönüşümü. Örnekleme ve z-dönüşümü.
EE 374İletişim Mühendisliği
Kredi:
4
İletişim sistemlerinin yapıtaşları. Sinyal çeşitleri, genelleştirilmiş fonksiyonlar. Hilbert dönüşümü ve analitik sinyaller. Doğrusal ve açısal kipleme yöntemleri, frekans çoğullama. Örnekleme, nicemleme, Darbe Kod Kiplenimi (PCM), Ayrımsal Darbe Kod Kiplenimi (DPCM), Delta Kodlaması (DM), Zaman Bölüşümlü Çoğullama (TDM), darbe iletimi. Temel bantta veri iletimi: Nyquist koşulları. Kiplenimli iletim ve sayısal kipleme yöntemleri: Kipleme sistemlerinin gürültü analizi.
EE 430 Katı Hal Elektroniği
Kredi:
3
Dalga mekaniğine giriş, fiziksel istatistikler, kristal yapı, band teorisi, relaksasyon olayı ve elektronik iletkenlik. Yarıiletkenlere ve yarıiletken aygıtlara uygulanması.
EE 431Elektronik Olcme ve Olcü Aletleri
Kredi:
3
EE 432 Sayısal Elektronik
Kredi:
3
Basit dalga şekilleri ve sayısal elektroniğin temelleri. Metal-oksit-yarıiletken (MOS) transistorun çalışması. MOS tbanlı evirici ve NMOS ve CMOS tabanlı kapı devrelerinin çalışması. Bipolar eklemli transistor (BJT) çalışması. BJT tabanlı evirici ve kapı devrelerinin (TTL, ECL, I2L) çalışması, yarıiletken hafızalar.
EE 433 İletişim Elektroniği
Kredi:
3
Telsiz iletişim sistemlerine giriş. “Smith Chart” kullanarak empedans uyumlandırma teknikleri. YF sistem ve kuvvetlendiricilerde gürültü ve bozulma. S-parametreleri kullanarak RF kuvvetlendirici çözümleme ve tasarımı. YF karıştırıcı ve salıngaçlar. Evre kilitlemeli çevrimler ve frekans sentezleyiciler. Kipleyici ve kip çözücü tasarımı.
EE 434 Geniş Çaplı MOS Tümleşik Devre Tasarımı
Kredi:
3
MOS aygıt kuramına giriş. NMOS ve CMOS sayısal devre temelleri. Serim tasarım kuralları. Proses teknolojileri. Devre başarımının mantık düzeyinde ve analog düzeyde benzetimi. NMOS ve CMOS LSI sistemlerin elektriksel ve fiziksel tasarımı. Dönem projesi.
EE 435 Endüstriyel Elektronik
Kredi:
3
EE 436 Endustriyel Elektronik Laboratuari
Kredi:
1
EE 437 İşlemsel Yükselteçler ve Uygulamaları
Kredi:
3
İşlemsel yükselteç temelleri; doğrusal işlemsel yükselteç devreleri: doğru akım kaynakları, akımdan gerilime ve gerilimden akıma dönüştürücüler, farksal yükselteçler, ölçüm yükselteçleri, dönüştürücü köprü yükselteçleri. Aktif süzgeçler; gerçekçi işlemsel yükselteç sınırları; kararlılık ve frekans ödünü.
EE 438 Tümleşik Devreler ile Tasarım
Kredi:
3
Doğrusal olmayan devre uygulamaları: gerilim karşılaştırıcılar, Schmitt tetikleyiciler, hassas doğrultucular, örnekleme/tutma devreleri; işaret üreteçleri: sinüs dalgası üreteçleri, multivibratörler, tümdevre zamanlayıcıları, üçgen dalga üreteçleri, üçgen-sinüs dalga çeviricileri, testere dişi dalga üreteçleri, gerilim-frekans ve frekans-gerilim çeviricileri; sayısal-analog çeviriciler (DAC) ve analog-sayısal çeviriciler (ADC): temel DAC teknikleri, bipolar DA çeviriciler, yüksek çözünürlüklü DA çeviriciler, DAC tabanlı AD çevrimi, paralel ADC teknikleri, tümlev tipi AD çeviriciler; logaritmik yükselteçler: log/antilog çeviriciler; faz kenetleme döngüleri.
EE 439 İleri Elektronik Laboratuvarı
Kredi:
1
Aktif süzgeçler, evre kilitlemeli döngü (PLL) devreleri, sayıcılar ve bölücüler, tarama devreleri. İşlev üreteçleri, çarpıcılar, karşılaştırıcılar ve işlemsel kuvvetlendirici özellikleri.
EE 443 Mikro işlemciler
Kredi:
4
Mikrodenetleyicili sistemlerin elemanları, donanım ve yazılım analizleri. Hafıza yapısı, adresleme teknikleri, yazmaçlar, komut seti, dallanma, yığıt, altprogramlar, işkesme işaretleri ve mikrodenetleyicilerde giriş-çıkış aygıtları. Assembly ve C programlaması kullanarak küçük mikrodenetleyicili sistemlerin tasarımı. Laboratuvar.
EE 450 Denetim Teknolojisi ve Tasarımı
Kredi:
4
Denetim sistemlerinde algılayıcılar, sinyal çevirici ler ve sinyal işlenmesi. Endüstriyel ihtiyaçlar doğrultusunda denetim sistemleri tasarımı. Geri besleme sistemleri ve tasarımı. Lead ve lag denetecilerin zaman ve ferkans alanında tasarlanması. PID denetim sistemleri.
EE 451 Robot Denetimine Giriş
Kredi:
3
Robotların tanımı ve sınıflandırılması. Eklem, bağlantı ve tutucuların mekanik ve devinimbilimine genel bir bakış. Ters devinimbilim. Dinamik modellerinin belirlenmesi. Doğrusal olmayan sistemlerin durum-uzayı gösterimi ve doğrusallaştırılması. Robotların denetimi. Bağımsız eklem denetimi. Kuvvet denetimi. Yörünge planlaması ve denetimi.
EE 453 Doğrusal Sistem Kuramı
Kredi:
4
Tek giriş ve tek çıkışlı sistemlerin gerçeklenmesi kuramına giriş. Durum uzayı denklemlerinin çözümü. Yapısal özellikler: denetlenebilirlik, gözlenebilirlik, algılanabilirlik, kararlılaştırılabilirlik. Durum geri beslemesi, gözleyici ve tek girişli-tek çıkışlı sistemlerde gözleyici tabanlı dengeleme tasarımı.
EE 454 Çok değişkenli Doğrusal Sistemler
Kredi:
3
Polinom matris teorisinin temelleri. Transfer matrislerinin sonlu ve sonsuz kutup/sıfır yapısı. Gerçekleme teorisi: minimalite ve transfer matrislerinin minimal gerçeklemeleri. Doğrusal durum geribeslemesi tasarımı, doğrusal karesel regülatör problemi, çok girişli çok çıkışlı doğrusal sistemler için gözlemciye dayalı kompanzatör tasarımı.
EE 455Java Programı ile Uygulama Geliştirme
Kredi:
3
Nesne-tabanlı programlamaya ve Java programlamaya giriş. Java Sanal Makinası (JVM), Java kodu geliştirme ortamları ve uygulamaları tasarımlarını dahil ederek. Java dili simge dizimi, hataların ele alınması ve istisnalar, yardımcı program sınıfları giriş-çıkış dizinini, grafiksel kullanıcı arayüzünü, soyut pencereleme araç kutusunu ve gelişmiş görselleri içeren uygulama programları arayüzleri; olay yönetimi. Uygulamacıkların tasarımı ve geliştirilmesi, grafikler, izlekler ve çoklu izlekli çalışma, TCP ve UDP kullanarak ağ kurma.
EE 457 Eniyileme Kuramına Giriş
Kredi:
3
EE 460 Uzaktan Algılamaya Giriş
Kredi:
3
Uzaktan algılamanın fiziksel esasları. Doğal olayların radyasyon özellikleri. Algılayıcılar (sensörler) ve platformlar. Veri yorumlama ve işleme. Bitki (crops) ve arazi kullanım uygulamaları. Problemler ve araştırmalar.
EE 461 Optik Sistem Tasarımı
Kredi:
3
Işın optiği, yönbağımsız ve yönbağımlı ortamlarda dalga optiği, optik araçlar, sapınçlar, optik lifler, (edilgen ve etkin) optik kaynaklar, optik öğeler ve optik seziciler. Çok bileşenli optik sistemlerin doğrusal sistem yöntemleriyle çözümlemesi. Farklı bileşenlerin ve çok bileşenli sistemlerin Code-V yazılımı kullanılarak tasarımı ve en iyileştirilmesi.
EE 463Kablosuz İletişim için Anten Kuramı ve Tasarımı
Kredi:
3
Anten karakteristikleri ve ölçümü. Anten dizileri. Dipol antenler. Dipol anten ve dizileri için ışıma örüntüsü, empedansı, öz ve karşılıklı empedans. Açıklık antenler. Baskılı antenler. Alan denkliği prensibi. İstenmeyen radyasyon ve kuplaj. Antenler için balunlar. Elektrik ve manyetik akım kaynakları için uzak alan ışıma örüntüleri. Yansıma, kırınım, saçılma.
EE 470 Gezgin İletişim
Kredi:
3
EE 471Ağ Güvenliğine Giriş ve Kriptografi
Kredi:
3
Veri ve ağ güvenliği mühendisliği. Açık Sistemler Arabağlaşım güvenlik mimarisi. Kriptolu sistemlere saldırılar: hizmeti engelleme, araya girerek dinleme, uyduruk mesaj yaratılması, mesajda değişiklik yapılması, tekrarlı gönderme saldırısı.Bakışımlı ve bakışımsız kriptografi yöntemleri. Özel ve kamu anahtarlamalı kriptografi. Gizli anahtar düzenleri, DES ve IDEA. Kamusal anahtarlamalı kriptoloji yöntemleri: RSA ve El Gamal. Eliptik eğri algoritmaları. İmza algoritmaları, özüt işlevleri, anahtar dağıtım ve tanılama düzenleri. Kriptolu sistemlere saldırılar için matematiksel yordamlar.
EE 473 Sayısal Sinyal İşlemeye Giriş
Kredi:
3
Örnekleme ve nicemleme yöntemleri. Doğrusal ötelemeyle değişimsiz sistemler, kararlılık ve nedensellik. İki boyutlu sistemler ve diziler. Akış diyagramları, sayısal süzgeç tasarım teknikleri, sonlu ve sonsuz dürtü tepkili süzgeçler. Ayrık Fourier Dönüşümü (DFT) ve Hızlı Fourier Dönüşümü (FFT) hesaplama yöntemleri. Sınırlı bellek etkileri. Güç izgesi kestirimi. Ayrık zamanlı rasgele sinyaller ve sistemler.
EE 474 Optik Fiber İletişimine Giriş
Kredi:
3
Optik fiber dalga kılavuzları. Optik fiberler üzerinden iletimin özelikleri. Optik fiberler, kablolar ve bağlantılar. Optik fiber ölçümleri. Optik kaynaklar: Lazer, LED. Optik algılayıcılar. Alıcı taraftaki gürültünün önemi. Optik fiber sistemleri.
EE 475 İmge İşlemeye Giriş
Kredi:
3
EE 477 Sayısal İletişime Giriş
Kredi:
4
Rasgele süreçler. Analog iletişimde gürültü çözümlemesi. Toplanır beyaz gürültülü kanallarda veri iletimi, kiplenimli veri iletimi, denkleştirme. En iyi alıcı tasarımı, taşıyıcı/darbe eşzamanlaması. İkili ve m katlı iletimde hata olasılığı.Taşıyıcılı kiplenim: Genlik Kiplenimi (AM), Faz Kiplenimi (PM), Frekans Kiplenimi (FM), Dördün Genlik Kiplenimi (QAM) yöntemlerinin başarımları. Entropi, niceleme ve hız bozulma ilişkisi, bilişim kaynakları, kanal sığası ve kodlama.
EE 478 Bilişim Kuramına Giriş
Kredi:
3
Bilgi içeriği, koşullu, ortak ve karşılıklı entropi. İkili simetrik kanallar; bellekli ve belleksiz kanallar. Kaynak kodlama algoritmaları ve hız-bozunumu sınırları. Kanal sığası ve Shannon kanunu. Blok kodlar, çevrimsel kodlar, katlamalı kodlar.
EE 479 İletişim Laboratuvarı
Kredi:
1
EE 480-489 Özel Konular
Kredi:
3
Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinde öğrencilerin bireysel ilgilerine uygun olarak seçilmiş özel konular. Ders öğrenciye ileri düzeyde bağımsız çalışma yapma fırsatı verecek şekilde tasarlanmıştır.
EE 484Mühendisler için Yönetim
Kredi:
3
İşletme işlevinin gözden geçirilmesi, kendini ve organizasyonel başarımı yönetme yolları - verimliliğe karşılık etkinlik. İş ortamında karar verme kuramı, karar verme modelleri, katılım stilleri ve uygulanmasını içeren yönetsel karar verme. Stratejik sunum ve izlenim oluşumu. Yetkinin başkasına devredilmesi. Yönetim bakış açısı, Emir altındakilerin yönetilmesi, İletişim, Takım çalışması, Takım çalışması etkinliği, Takım üyeleri rolleri, Takım oluşumunun kademeleri, Takım içerisi anlaşmazlıkların yönetimi, Etkin takımlar. Vizyon, Misyon, Öekirdek değerleri içeren stratejik planlama, Stratejinin tanımları, Stratejik düşünme, Kurumsal kültür. Pazarlamanın çekirdek kavramları - Gereksinimler, İsterler, İstekler, Pazarlama yönetimi, pazarlama karışımı. Sunum becerileri ve iş görüşmeleri
EE 490 Özel Çalışma
Kredi:
3
EE 491 Özel Proje
Kredi:
3
EE 492 Bitirme Projesi
Kredi:
4
Mühendislik çekirdek dersi olarak listelenmiştir.
EE 493-499 Özel Konular
Kredi:
3
Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinde öğrencilerin bireysel ilgilerine uygun olarak seçilmiş özel konular. Ders öğrenciye ileri düzeyde bağımsız çalışma yapma fırsatı verecek şekilde tasarlanmıştır.