Staj İçtüzüğü

(Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tarafından 03.04.2007 tarihinde kabul edilmiştir.)


I. AMAÇ

Öğrenci stajının amacı, bütün Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin akademik kuruluşlar dışında ve eğitimlerine katkıda bulunacak şekilde pratik, teknik, ve idari bilgi ve tecrübe kazanmalarıdır.

II. KURALLAR:

1. Her öğrenci lisans derecesi alabilmek için en az 60 iş günü staj yapmalıdır.
2. Her Bölüm kendi branşına ve mühendislik formasyonuna uygun olarak öğrencilerinin yapacakları stajın alanlarını ve gerekli görülen en az süreleri belirler ve öğrencilere ilan eder, Bu süreler 15 işgününden az olamaz ve en az iki işyerinde tamamlanır.
3. Staj faaliyetlerinin bu tüzüğe uygun olarak yönlendirilmesini ve koordinasyonunu BöIüm Staj Danışmanı yürütür.
4. Ders programlarını başarıyla tamamlamış ancak staj yükümlülüklerinin tümünü yerine getirmemiş ögrenciler kayıt yaptıramazlar. Bu öğrenciler staj yükümlülüklerini derslerini tamamladıkları yarıyılı takip eden ilk yarıyılın sonuna kadar yerine getirmek zorundadırlar.
5. Yapılan staj sonunda aşağıda açıklanan belgeler stajı takip eden yarıyıl başlangıcından itibaren en geç bir ay içerisinde Bölüm Staj Danışmanı'na teslim edilir. Belgelerin tesliminde gecikilen gün sayısı kadar bir süre staj olarak kabul edilmez.
6. Final döneminde staj yapılamaz.

III. BELGELER:

1. Staj Defteri: Fakültenin web sitesinden(www.eng.boun.edu.tr) veya Üniversitenin kitap satış yerinden temin edilebilecek ve yapılan stajla ilgili çeşitli hususları kapsayan bir defter olabileceği gibi, bölümün belirleyeceği bir rapor formatında da yapılabilir. Öğenciler tarafından İngilizce doldurulması gereken bu defter temel olarak üç bölümden meydana gelir:
  a. Günlük Tutanak: Yapılan günlük işlerin kısa açıklamasını kapsayan bölüm. (Rapor formatında gerekli değildir.).
  b. Genel Rapor: Staj süresince yapılan iş ve çalışılan işyeri hakkında teorik ve pratik genel bilgileri kapsayan bölüm.
  c. Değerlendirme Yazısı: Öğrencinin yapılan stajın eğitimine katkısını ve çalışılan işyerinin şartlarını kısa biryazıyla değerlendirdiği bölüm.
2. Staj Sicili: Çalışılan işyerindeki amirinin staj yapan oğrenciyi değerlendirdiği bir formdur. Bu form amir tarafından doldurulduktan sonra imzalanıp kapalı ve mühürlü bir zarf içerisinde öğrenciye verilir.