Ders Programı-Eski

2020-2021 eğitim öğretim yılından önce başlayan öğrenciler için geçerlidir. 

Yeni Ders Programı için Tıklayınız.

Birinci Dönem
Ders Adı İçeriği Kredi ECTS
CHEM 105 Genel Kimya
Atom ve moleküler yapılar, katılar, sıvılar, gazlar, elektrolit çözeltileri (özellikleri, asitleri ve bazları, elektrokimya), termodinamik, termokimya ve reaksiyonların hız ve mekanizmaları. Haftada üç saat laboratuar.
4 6
EC 101 Ekonomiye Girişi 1
Ekonominin doğası, kapsamı ve yöntemleri; fiyat sistemine genel bakış; tüketici davranışları; firma kuramı; Türk ekonomisinden açıklayıcı örnekler ve uygulamalar.
3 5
EE 101 Elektrik Mühendisliğine Yönlendirme
Elektrik mühendisliğinin temel bileşenleri: Aygıtlar, devreler ve sistemler. Bu bileşenlerin ilişkileri ve mühendislik yöntemleri. Mühendislik mesleğinin toplumsal ve ahlaki yönlerinin tartışılması. Öğretim üyelerinin ve araştırma alanlarının tanıtımı. Öğrencilerin genel ve bölüme karşı sorumlulukları. Teknik yazımın biçim, kural ve gelenekleri. Sözlü ve yazılı sunu araçları ve teknikleri. Laboratuvar çalışmaları.
3 6
 HSS  Humanities or Social Sciences 4 6
MATH 101 Matematik I
Fonksiyonlar limitler, süreklilik, türev ve uygulamalar, integral, hesaplamanın temel teoremi, integral alma teknikleri ve uygulamaları, genelleştirilmiş integrallar ve seriler, Taylor polinomları, güç serileri, temel transandantal fonksiyonlar.
4 6
    18 29
 
İkinci Dönem
Ders Adı İçeriği Kredi ECTS
 CMPE 150 Programlamaya Giriş(C)
Bu dersin amacı iki yönlüdür: Öğrenciye bilgisayar ve veri işleme konularında okuryazarlık kazandırmak ve öğrenciyi bir programcı veya bir uygulama yazılımı paketi kullanıcısı olarak bilgisayar kullanıcısı yapmak. Ders bu iki amaç için ayrı kısımlara sahiptir. İlk kısım bilgisayar donanımı, bilgisayar yazılımı, uygulamalar, bilgisayar endüstrisi ve sosyal konular üzerine haftalık derslerdir. İkinci kısım ise laboratuvarlar ve atölyeler şeklinde organize edilir. Öğrenciler departmanları tarafından seçilen iki alternatiften birini takip ederler: 1) Pascal, C veya Fortran gibi yüksek seviye bir dilde programlama, 2) Kelime işleme, tablolama ve veri yönetimi paketleri gibi uygulama yazılımı paketlerinden oluşan setleri kullanma.
3 5
 EE 142 Intro.Digital Systems
Number systems, Boolean algebra, logic networks and their simplification. Logic design with gates. Medium Scale Integration (MSI) and Large Scale Integration (LSI) technologies. Combinatorial and sequential circuits. Counter and shift registers.
2 3
EC 102 Ekonomiye Giriş 2
Milli gelir ve milli gelirin belirlenmesi, milli gelirdeki değişimler, kamu maliyesi, para ve bankacılık, uluslararası ticaret, makroekonomik politika, ekonomik büyüme ve gelişme, Türk ekonomisinden örnekler ve uygulamalar.
3 4
 HSS  Humanities or Social Sciences 3 5
MATH 102 Calculus II 4 6
PHYS 121 Intro.Mechanics Thermodynamics 4 8
    19 31
 
Üçüncü Dönem
Ders Adı İçeriği Kredi ECTS
EE 201 Elektrik Devreleri I
Devre elemanları ve Kirchhoff kanunları. Direnç devrelerin çözümlenmesi. Ağ kanıtsavları. Zamandan bağımsız doğrusal ve türevsel denklemlerin çözümleri. Birinci ve ikinci derece devrelerin çözümlenmesi. İşlemsel kuvvetlendiriciler. Sinüzoidal kalıcı durum çözümlemesi. Güç hesapları ve üç fazlı dengeli devreler. İki kapılı ağlar.
4 7
 EE 241 Elektrik Mühendisleri için Bilgisayar Araçları
Matlab ifadeleri, sabitler, değişkenler ve diziler. Grafik çizimi. Yordamlar ve fonksiyonlar. Matlab dil yapısı. Grafik Kullanıcı Arayüzü (GUI). Matlab ile doğrusal cebir. PSpice’a genel bakış, Devre şemaları, şematik kurallar, çözümleme çeşitleri, PSpice ile modelleme ve analog sayısal karma benzetim, PSpice ile ölçüm. Labview ile programlama.
2 4
MATH 201 Matris Teorisi
Lineer denklem sistemleri, Gauss Eliminasyon Yöntemi, matris cebir determinantları, bir matrisin tersi, Cramer Kuralı, rank ve nullity kavramları, özdeğer problemi, lineer programlamaya giriş.
4 5
ME 210 Malzeme Bilimi
Malzemeler ve özellikleri. Atomik bağlar ve düzenler. Yapısal kusurlar. Atom hareketleri. Malzeme deformasyonları. Fiziksel özellikler. Endüstriyel alaşımlar. Malzeme özelliklerinin yapıdaki değişikliklerle modifikasyonu. Metal olmayan malzemeler.
3 5
PHYS 201 PHYS201 Fizik III
Yük ve madde, elektrik alan, Gauss Yasası, elektrostatik potansiyel, kapasite, akım ve direnç, elektromotor kuvvet ve devreler, manyetik alan, Ampere Yasası, Faraday Yasası, endüktans, maddenin manyetik özellikleri (Haftada bir laboratuvar seansı). Önşart: PHYS 101 veya PHYS 121
4 6
TK 221 TK 221 Türkçe
Dil kuramları, dillerin doğuşu ve dil-kültür ilişkisi. Türk dilinin ait olduğu Ural-Altay dil ailesine özel vurgu yapılarak, dillerin sınıflandırılması. Dilbilimin dört temel alanının incelenmesi: fonetik, morfoloji, sözdizimi ve semantik. Türkçenin fonetik yapısı; kelime ve cümle yapısı. Seçilen şiirlerin, makalelerin ve hayali eserlerin analizi.
2 3
    19 30
 
Dördüncü Dönem
Ders Adı İçeriği Kredi ECTS
 EE 202 Elektrik Devreleri II
Elektrik devrelerinin frekans uzayında analizi. Doğrusal, zamanla değişmeyen decrelerin Laplace dönüşümü kullanılarak çözümü. Durum denklemlerinin kurulması ve çözülmesi. İki-kapılı gösterimler. Filtre tasarımı.
4 6
EE 240 Digital Systems Design
Hardware description languages, digital logic synthesis, computer organization, arithmetic logic, memory and control units, mini and microcomputer systems. Field Programmable Gate Arrays (FPGA). Laboratory Work.
3 4
EE 242 Numerical Methods for EE
Data structures, structured programming. Numerical solution of multidimensional optimization problems, convergence properties, gradient and Newton methods. Solution of linear, nonlinear equations, and differential equations, numerical integration.
3 4
MATH 202 Diferansiyel Denklemler
Birinci dereceden diferansiyel denklemler, ikinci dereceden lineer denklemler, Wronskian, parametrelerin değişimi, homojen ve homojen olmayan denklemler, seri çözümler, Laplace dönüşümü, birinci dereceden lineer denklem sistemleri, sınır değer problemleri, Fourier serileri. Önkoşul: MATH 101 veya MATH 132, MATH 201.
4 7
PHYS 202 Fizik IV
Elektromanyetik salınımlar, AC devreleri. Maxwell denklemleri, elektromanyetik dalgalar, ışık ve yayılımı, yansıma, kırılma, geometrik optik, girişim ve kırınım, ışık tayfı ve ışık spektrumu, polarizasyon, elektromanyetik radyasyonun parçacık benzeri özellikleri: fotonlar, Bohr modeli ve hidrojen atomu spektrumu.
4 6
TK 222 Türkçe 2
Sergi, açıklama, anlatım ve tartışma amacıyla yazılı Türkçe pratik ve eğitim. Temel kurallar, noktalama işaretleri ve dikte örnekleri. Yazı biçimi ve kompozisyon; bilimsel ve akademik yazı, raporlar ve denemeler. Türk yazarların klasik ve çağdaş eserleri. Topluluk önünde konuşma ve tartışma tekniklerinde uygulama.
2 3
    20 30
 
Beşinci Dönem
Ders Adı İçeriği Kredi ECTS
EE 313 Elektrik Mühendisleri İçin Olasılık
Olasılığın temelleri. Rastgele değişkenler, olasılık dağılım ve yoğunluk fonksiyonları ve bazı özel fonksiyonlar. Tek bir rastgele değişken üzerinde işlemler: Rastgele değişkenin beklenti değeri, momentleri ve transformu. Rastgele değişken vektörü, ortak dağılım ve yoğunluk fonksiyonları. İstatistiksel bağımsızlık. Birden çok rastgele değişken üzerinde işlemler.
3 7
EE 333 Elektronik I
Diyot karakteristikleri ve uygulamaları. Güç kaynakları. BJT karakteristikleri. BJT kutuplaması. Küçük işaret modellemesi ve analizi. MOSFET karakteristikleri ve kutuplaması;. FET küçük işaret modellemesi ve analizi. Çok katlı yükselteçler. Birbirine bağlama teknikleri ve frekans cevabı. Farksal yükselteçler. Transistörlerin yüksek frekans modellemesi.
3 6
EE 335 Elektronik Laboratuvarı I
Transistor kutuplama. Transistör parametrelerinin ölçümü. Doğru akım güç kaynakları ve kararlılaştırılmış devreler. Doğrusal ve doğrusal olmayan dalga şekillendirme.
1 2
EE 363 Elektromanyetik Alan Kuramı
Alan teorisi için vektör analizi. Statik elektrik ve manyetik alanlar. Zamanla değişen elektrik ve manyetik alanlar. Maxwell denklemleri.
4 6
EE 373 Sinyaller ve Sistemler
Sürekli zamanlı ve ayrık zamanlı sinyaller ve sistemler, sistemlerin temel özellikleri. Doğrusal ve zamanda değişmez sistemler, evrişim. Periyodik sinyallerin Fourier serileri ile gösterimi. Zamanda sürekli ve zamanda ayrık sinyallerin Fourier dönüşümleri. Ayrık Fourier dönüşümü. Örnekleme ve z-dönüşümü.
4 6
HTR 311  Ata.Pr. And Hist. Of Turk. Rev. 2 3
    18 30
 
Altıncı Dönem
Ders Adı İçeriği Kredi ECTS
EE 304 Enerji Dönüşümü
Enerji, teknoloji ve kaynaklar: Fosil yakıtlar, nükleer, güneş ve diğer enerji kaynakları. Üç fazlı sistemler ve mıknatıslı devreler. Transformatörler: İdeal ve fiziksel modeller, eşdeğer devreler ve transformatör testleri. Elektromekanik enerji dönüşümü. Verimlilik ve süreç performansı. Algılayıcılar ve eyleyiciler: Röleler, adımlı ve konumlamalı sistemler, anahtarlamalı relüktans motorları, eşzamanlamalı relüktans motorları, doğru akım motorları. Simetrik dalgalı akım senkron motorlar. Simetrik dalgalı akım endüksiyon motorları.
3 6
EE 334 Elektronik II
Geribesleme ve geniş bant teknikleri. Analog tümleşik devreler. İşlemsel yükselteçler. Güç yükselticileri. Süzgeçler ve osilatörler. Ddüzenlenmiş güç kaynakları.
4 7
EE 336 Elektronik Laboratuvarı II
Tek katlı ve çok katlı transistör kuvvetlendiricileri; elektronik devrelerde geri besleme ve sıklık yanıtı. Çok titreşimli devreler, mantık kapıları ve işlemsel kuvvetlendiriciler.
1 2
EE 352 Sistem Dinamiği ve Kontrolü
Lineer kontrol sistemlerinin diferansiyel denklemlerle analizi ve Laplace dönüşümleri kullanılarak transfer fonksiyonu yöntemleri. Kapalı çevrim sistemlerin kararlılığı. Routh-Hurwitz kriteri, kök-yer diyagramları. Frekans alanında sistem analizi. Bode, kutup çizimleri ve Nichols çizelgeleri. Nyquist kararlılık kriteri. Lineer kontrol sistemlerinin tasarımına ve optimizasyonuna giriş, kompanzasyon teknikleri.
3 6
EE 374 İletişim Mühendisliği
İletişim sistemlerinin yapıtaşları. Analog genlik ve evre/sıklık kipleme. Frekans bölümlü çoğullama. Örnekleme, nicemleme. Darbe iletim yöntemleri: darbe-kod kiplenimi ve delta Kodlaması. Zaman Bölümlü Çoğullama. Sayısal iletişim yöntemleri: Sayısal genlik ve evre/sıklık kaydırmalı kipneim.
4 6
HTR 312  Ata.Pr. And Hist. Of Turk. Rev. 2 3
    17 30
 
Yedinci Dönem
Ders Adı İçeriği Kredi ECTS
CC* Complementary Course 3 6
CC/HSS Complementary/Humanities Social Sciences 3 5
EE Department Elective 3 6
OPTION Specialization Option 3 6
OPTION Specialization Option 3 6
    15 29
 
Sekizinci Dönem
Ders Adı İçeriği Kredi ECTS
CC* Complementary Course 3 6
 CC/HSS Complementary/Humanities Social Sciences 3 5
EE 492 Mühendislik Çekirdek Dersi
Listed under Engineering Core Courses.
4 8
OPTION Specialization Option 3 6
OPTION Specialization Option 3 6
    16 31
 
 
Complementary Courses (CC)
One of the complementary elective courses in the Senior Year must be a departmental elective.
All courses offered by the departments of the Faculty of Engineering under the codes CE, CHE, CMPE, EE, IE, ME, including MS level courses (5XX) (except for IE 120, IE 201, IE 341, ME 120, CMPE140).
All courses offered by the departments of the Faculty of Arts and Sciences under the codes BIO, MATH, PHYS, CHEM (except CHEM 261, PHYS 111, PHYS 112, PHYS 150, PHYS  177, PHYS 290, PHYS  305, PHYS  331, PHYS 332,PHYS 481, PHYS 484, PHYS 488, PHYS 48D, PHYS 48E, PHYS 48G, PHYS 48I, PHYS 48J, PHYS 48W, PHYS 48Y, PHYS 490 and PHYS 499).
All 500-courses offered by The Institute of Biomedical Engineering (except BM 500, BM 503, BM 504, BM 511, BM 513, BM 514).
All 500-courses offered by the Institute of Environmental Sciences (except for ESC 541, ESC 545, ESC 546, ESC 547, ESC 548).
All 500-courses offered by The Kandilli Observatory and Earthquake Research Institute.
All 500-courses offered by the Department of Geophysics 
The following courses: ESC 306, ESC311
 
 
Humanities and Social Sciences (HSS) Courses
NOTICE: HUM101 (Cultural Encounters I) is an obligatory HSS course to ALL freshmen starting from Fall 2009. Should you have any questions, please contact your academic advisor as early as possible.
All courses offered by the Faculty of Arts and Sciences under the codes AL, CL, DRA, EL, FA, HIST (except HIST 202), SOC (except SOC 204 and SOC 304), PHIL, PSY (except PSY 202, PSY 206, and PSY 207), STS, the following courses from Translation and Interpreting Studies, Fine Arts, Western Languages and Literatures: TR 364, TR 412, TR 414, PA 393, AS 250, HUM 101, HUM 102, LIT 211 and LIT 212.
All courses offered by Ataturk Institute for Modern Turkish History under the code of ATA.
All sophomore or higher-level courses offered by the Faculty of Arts and Sciences under the code TKL.
The following senior-level courses offered by the School of Foreign Languages: FR 421, FR 422, GER 413, GER 414, GER 421, and GER 422.
The following courses offered by the Faculty of Economics and Administrative Sciences: EC 203, EC 205, EC210, EC 211, EC 310, EC 311, EC 312, EC 315, EC 411, EC 412, EC 471, EC 474, EC 482, All courses under the code POLS (except for POLS 206 and POLS 481).
The following courses offered by the department: EE483, EE 486.
 
 
Courses which can be taken only in the two CC/HSS slots besides other CC and HSS courses
The courses by the Department of Management: AD 242, AD 353, AD 351, AD 401, AD 408, AD 409, AD 424, AD 425, AD 490.
The following courses: EE 484, ESC 305, ESC 307, ESC 351, IE 341, PSY 271, EC 361.
The following courses offered by the Department of Linguistics: LING 101 (LING 111), LING 300, LING 302, LING 496.
All courses under the code ENG can only be taken as non-credit.